Sambian metsä- ja muiden luonnonvarojen paikallishallinnon tukiohjelma

Toimiala Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%
Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 50%
Hankenumero 28816523
Profiili Vaikka Sambia luetaan yhdeksi Afrikan nopeimmin kasvavista talouksista, köyhyysaste maaseudulle – 77% vuonna 2011 – ei ole vähentynyt ja kuilu rikkaimman ja köyhimmän väestön välillä kasvaa. Köyhyyden ja toisaalta ympäristön ja luonnonvarojen tilan välinen yhteys on suora. Suurin osa maaseudun väestöstä on erittäin riippuvaisia metsävaroista ruokaturvallisuutensa takaamiseksi (esim. pähkinät, hedelmät, sienet, toukat), sekä puuvaroista rakentamiseen ja energialähteeksi. Lisäksi köyhimmillä maaseudun alueilla puutavaran ja puuhiilen tuotanto on väestön pääasiallinen tulonlähde. Sambian metsien ja muiden luonnonvarojen hallinta on monimutkaista ja haastavaa erityisesti paikallisväestölle. Hankkeen tavoitteena on kehittää mekanismi, jolla kyettäisiin käsittelemään paikallisen väestön kohtaamia haasteita metsien ja luonnonvarojen hallinnassa ja edistää metsien ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Kesto 2015-2027
Kohdealue Sambia
Kokonaisrahoitus

4 500 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

Sambian metsä- ja muiden luonnonvarojen paikallishallinnon tukiohjelma -14.793472, 26.982422 Sambian metsä- ja muiden luonnonvarojen paikallishallinnon tukiohjelma

COWASH/Etiopian vesihuolto-, sanitaatio ja hygieniahanke, vaihe III

Toimiala Perus vesihuolto ja sanitaatio 100%
Hankenumero 23816857
Profiili Vesihuolto-, sanitaatio ja hygieniahanketta on toteutettu vuodesta 2011 lähtien. Hankkeen kahden ensimmäisen vaiheen aikana on puhdasta vettä saatu 1,8 miljoonalle ihmiselle. Hankkeen kolmannen vaiheen aikana tavoitteena on saada 900 000 ihmistä puhtaan veden piiriin. Hankkeen vaikuttavuustavoitteena on väestön terveydentilan sekä erityisesti naisten aseman parantuminenen viidellä alueella Etiopian maaseudulla. Hankkeella on neljä varsinaista tulostavoitetta: 1) Parantunut veden saatavuus, 2) parantunut sanitaatiokattavuus ja parempi hygieniakäytös, 3) rakennettujen vesipisteiden ja käymälöiden entisestään parantunut kestävyys ja toimintakyky sekä 4) naisten aseman parantaminen ja naisten voimaannuttaminen. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan myös vesisektorin kehitykseen Etiopiassa laajemmin. Hankkeen tuloksia tullaan seuraamaan tarkkaan ja niistä kerrotaan eteenpäin. Suomen erityisenä vaikuttamistavoitteena on saada Etiopian One WASH sektoriohjelmaa rahoittaman Consolidated WASH Account rahaston hankkeisiin yhteisörahoitusmalliin perustuva lähestymistapa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 11 miljoonaa euroa, josta 2016: 2 400 000 euroa, 2017: 3 400 000 euroa, 2018: 3 200 000 euroa ja 2019: 2 000 000 euroa. Etiopia kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin (LDC).
Kesto 2011-2019
Kohdealue Etiopia
Kokonaisrahoitus

11 000 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

COWASH/Etiopian vesihuolto-, sanitaatio ja hygieniahanke, vaihe III 8.369127, 39.375000 COWASH/Etiopian vesihuolto-, sanitaatio ja hygieniahanke, vaihe III

AgroBIG II: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle Amharassa, toinen vaihe

Toimiala Maatalouden kehittäminen 70%
Maatalouden rahoituspalvelut 30%
Hankenumero 23816860
Profiili Hanke on toinen vaihe maatalousvetoista talouskavua tukevaa AgroBIG ohjelmaa (Programme for Agro-Business Induced Growth in the Amhara National Regional State). Hanke toteutetaan Etiopiassa Amharan osavaltiossa. OECD luokittelee Etiopian vähiten kehittyneisiin LDC maihin. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksiin kuuluu hankkeen kautta tuettujen maanviljelijöiden lisääntynyt sipulin ja maissin tuotanto. Hankkeessa perustetuista rahastoista on myönnetty tukea yli 170 erilaiseen projektiin. AgroBIG hankkeen toinen vaihe toteutetaan 2017-2021. Toisen vaiheen pitkän aikavälin tavoitteena on, että maatalous tarjoaa osalle Amharan osavaltiossa asuvaa väestöä kestävän, kunnon elinkeinon sekä parantuneen ruokaturvan. Hankkeella on kaksi tavoitetta, jotka sen odotetaan saavuttavan lyhyellä aikavälillä: 1. Hankkeen alueella on kehitettyjä arvoketjuja ja nämä arvoketjut tuottavat maanviljelijöille, osuuskunnille, prosessoijille, kauppiaille ja yksityisille palveluntuottajille lisää tuloja. 2. Arvoketjut tuottavat työpaikkoja ja tuloja mikro-, pien- ja keskisuurille yrityksille, sekä naisille ja nuorille. Hankkeen tavoitteisiin päästään saavuttamalla neljä konkreettista tulosta: 1. Arvoketjujen toimijoiden pääsy rahoituksen piiriin ja siihen liittyviin palveluihin on parantunut . 2. Valikoitujen maataloustuotteiden tuotanto on kasvanut. 3. Osuuskuntien tehokkuus arvoketjujen yhtenä toimijana on tehostunut ja niiden toiminnan taloudellinen kestävyys on parantunut. 4. Mikro-, pien- ja keskisuurilla yrityksillä on tarvittavat taidot ja resurssit ansaita tulonsa maatalouteen perustuvien aktiviteettien kautta. Hanketta tulee johtamaan valtiovarainministeriön toimisto Amharassa. Suomi kilpailuttaa hankkeen tueksi myös asiantuntijatiimin. Suomen tuki hankkeelle on 9,4 miljoonaa euroa, joka jakaantuu: 2017: 1 miljoona, 2018: 2 miljoonaa, 2019: 2,3 miljoonaa, 2020: 2,6 miljoonaa ja 2021: 1,5 miljoonaa
Kesto 2017-2021
Kohdealue Etiopia
Kokonaisrahoitus

9 400 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

AgroBIG: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle Amharassa 10.031400, 38.430176 AgroBIG: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle AmharassaAgroBIG: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle Amharassa

Viljelijäkerhot pienviljelijöiden apuna varallisuuden luomisessa Mosambikissa

Toimiala Maatalousneuvonta 30%
Maatalousosuuskunnat 50%
Maaseudun kehittäminen 20%
Hankenumero 25916419
Profiili Mosambikilaisen ADPP-kansalaisjärjestön viljelijäkerhotoiminnan tukeminen kahdessa läänissä; Sofala ja Zambézia vuosina 2014-2018. Hankkeella vaikutetaan köyhyyden vähenemiseen tehostamalla maanviljelyä ja lisäämällä viljelijöiden tuloja kestävällä tavalla. Hankkeen varsinaiset tavoitteet koostuvat kolmesta osasta; i) viljelijäperheen ruokaturvan parantaminen tuotantoa lisäämällä ja monipuolistamalla, ii) viljelijöiden markkinoille ja rahoituksen piiriin pääsyn parantaminen (toiminnan kehittäminen yrityspohjalta), jotta tuottajien osuus maatalouden arvoketjuissa vahvistuisi, sekä iii) yleisen terveystietoisuuden ja ympäristön, ja yhteisöjen vesi- ja sanitaatio-olosuhteiden kohentaminen.
Kesto 2014-2018
Kohdealue Mosambik
Kokonaisrahoitus

8 000 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

Viljelijäkerhot pienviljelijöiden apuna varallisuuden luomisessa Mosambikissa -20.161354, 34.650879 Viljelijäkerhot pienviljelijöiden apuna varallisuuden luomisessa Mosambikissa

ADB Mekongin ympäristöohjelma

Toimiala Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
Luonnon monimuotoisuus 50%
Hankenumero 79810801
Profiili Mekongin ympäristöohjelma (CEP-BCI) on yksi ADB:n Mekongin alueen taloudellisen yhteistyön ohjelmista. Ohjelman tavoitteena on vähentää köyhyyttä, vahvistaa ympäristön kestävyyttä ja sosiaalista tasa-arvoa Mekongilla. CEP on kolmivaiheinen ohjelma, joka alkoi vuonna 2006 ja päättyy 2022. Suomi on rahoittanut hanketta vuodesta 2008 lähtien. Mekongin alueen maat näkevät hankkeen teeman yhdeksi kolmesta tärkeimmästä keskiaikavälintavoitteista yhdessä ruokaturvan ja energiakysymysten kanssa. Ohjelmassa vahvistetaan maiden kapasiteettia ottaa huomioon ympäristöasiat maiden kehitysstrategioissa ja investointisuunnitelmissa. Tarkoituksena on kasvattaa kapasiteettia, joka liittyy mm. strategisten ympäristövaikutusten arviointiin (SEA) ja ympäristön tilan mittaamiseen ja seurantaan (Environmental Performance Assessment). Luonnon monimuotoisuuden suojelua edistetään perustamalla suojelukäytäviä luonnonsuojelualueiden välille ja tukemalla paikallisten kylien vaihtoehtoisia elinkeinoja näillä käytäväalueilla. Tätä komponenttia on toteutettu kansalaisjärjestöjen mm. WWF:n kanssa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja mitigaatio korostuvat hankkeen II-vaiheessa. Kylissä tehdään varautumissuunnitelmia ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä varten.
Kesto 2006-2022
Kohdealue Mekong
Kokonaisrahoitus

3 026 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

ADB Mekongin ympäristöohjelma 13.102218, 104.194336 ADB Mekongin ympäristöohjelma

Building biocarbon and rural development in West Africa (BIODEV)

Toimiala Luonnon monimuotoisuus 100%
Profiili

The project purpose is to develop and implement science- based, validated, high-value biocarbon approaches to sustainable rural development across a range of contrasting locations in West Africa, and to disseminate these results and build capacity for their scaling up in Africa.

Kesto 2012-2016
Kohdealue Länsi-Afrikka; Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea, Mali
Kokonaisrahoitus

10 miljoonaa euroa

Evaluointi

loading map - please wait...

Building biocarbon and rural development in West Africa (BIODEV) 12.364149, -6.064453 Building biocarbon and rural development in West Africa (BIODEV)

Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN

Toimiala Luonnon monimuotoisuus 100%
Hankenumero 48903301
Profiili Ohjelman tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja ympäristön kestävän käytön ja suojelun edistäminen, mihin pyritään tukemalla Andien Yhteisön alueellisen biodiversiteettistrategian neljää toimintalinjaa. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kapasiteettiä biodiversiteetin kestävän käytön suunnittelussa ja antaa teknistä biodiversiteettiin liittyvissä temaattisissa kysymyksissä. Ohjelma on suunniteltu tukemaan maankäytön suunnittelua osallistavan suunnittelun ja uusien teknisten ja teknologisten metodien avulla (esm Ecological and Economic Zoning, ZEE) ja maiden alueellisessa biodiversiteettistrategiassa ekosysteemien säilyttämiselle ja kestävälle käytölle määriteltyjä toimintalinjoja. Yksi keskeinen tavoite on tukea paikallisen kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan kehittämistä ja hallinnon kapasiteettia tämän edistämiseen. Alueellista hanketta on edeltänyt Perun BIODAMAZ-hanke, joka jatkui vuoteen 2007. Tämän hankkeen tulokset ovat olleet kansainvälisesti merkittäviä ja BioCAN-hankkeessa pyritäänkin hyödyntämään BIODAMAZ-projektin kokemuksia ja laajentaa hyviksi havaittuja käytäntöjä naapurimaihin. Alueellista biodiversitettihanketta toteutetaan yhteistyössä Andien yhteisön (CAN) kanssa. CAN:n Ympäristö- ja kehitysministereistä koostuva neuvosto (CAAAM) antoi maaliskuussa 2005 tukensa tälle alueellisen hankkeen suunnitelmalle todeten, että se edistäisi yhteisön kehittämisstrategian päämääriä. Samalla hanke tukee CAN:n roolia Brasilian rinnalla Amazonian alueen kestävän käytön hankkeissa ja vahvistaa informaatioyhteiskuntaa. Hanke tukee myös alueen maiden pyrkimyksiä vuosituhattavoitteiden toteutumiseen paikallistason pienhankkeiden kautta.
Kesto 2010-2013
Kohdealue Andit
Kokonaisrahoitus

6.275 miljoonaa euroa

Evaluointi

loading map - please wait...

Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN -22.141620, -66.269531 Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN

Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe II

Toimiala Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 100%
Hankenumero 29813901
Profiili AU on kehittämässä välitystoiminnalleen pysyviä rakenteita nykyisen ad hoc-pohjaisen välitystoiminnan tilalle. Hyödyntäen käytännön välitystyön kokemuksia Afrikassa projektilla rakennetaan AU:n välitystoimintamalli ja -strategia, perustetaan AU:n sihteeristöön välitystoiminnan yksikkö sekä suunnitellaan koulutusohjelma ja -käsikirja. Projekti tähtää myös afrikkalaisten välitystoimijoiden ja asiantuntijoiden rosterin ja verkoston perustamiseen. Hankkeen kohderyhminä ovat AU:n erityisedustajat ja erityislähettiläät, AU:n ns. viisaiden paneeli (Panel of the Wise), AU:n komission eri yksiköt ja henkilökunta, Afrikan alueellisten järjestöjen välitysmekanismit ja ns. track two-organisaatiot, eli hallituksista ja hallitustenvälisistä rakenteista erillään toimivat, rauhanvälitysponnisteluihin osallistuvat tahot.Hankkeen tavoitteena on AU:n parantunut kyky analysoida konflikteja ja niistä saatavia opetuksia (lessons learned) ja parantunut mahdollisuus soveltaa tietoa tulevaisuuden välitystoiminnassa. Tavoitteena on, että koordinaatio välitystoimintaan osallistuvien tahojen, kuten AU:n , Afrikan alueellisten järjestöjen ja YK:n välillä tehostuu. Viime kädessä tuloksena on AU:n välityskyvyn parantuminen.
Kesto 2012-2014
Kohdealue Afrikka
Toteuttaja African Union (excluding peacekeeping facilities)
Kokonaisrahoitus 3 000 000 €
Evaluointi  Final Evaluation of the African Union Mediation Support Capacity Project Phase II

loading map - please wait...

Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe II 8.969523, 38.781738 Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe II

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Suomen taloudellinen tuki 2012 110 000 EUR (vuosiavustus)
Tehtävä MOPAN on 16 maan verkosto, joka arvioi rahoittamiensa monenkeskisten järjestöjen tehokkuutta maatasolla. Tarkoitus on saada vankkaa tietoa järjestöjen tehokkuudesta oman toiminnan tueksi sekä kehitystiedotuksen tarpeisiin, käydä vuoropuhelua arvioitavien järjestöjen ja niiden kehityskumppaneiden kanssa niin päämajoissa kuin kentällä sekä vaikuttaa tulosten soveltamiseen käytäntöjen parantamisessa.
  Verkoston jäsenillä on tavoitteena vähentää omia kahdenkeskisiä arviointejaan vastaisuudessa.
Suomen painopisteet Suomi soveltaa arviointituloksia omaan toimintaansa ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan politiikkakeskusteluun järjestöjen kanssa tarkoituksenaan kannustaa järjestöjä tehokkuutensa parantamiseen.
Lisätietoja www.mopanonline.org

loading map - please wait...

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network 48.861357, 2.270200 MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights

Suomen taloudellinen tuki 150 000 EUR (2012-2013)
Tehtävä Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki. Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin kuuluvat mm. jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, ohjausryhmän jäsenyys Global Dryland Alliancessa, rinnakkaispuheenjohtajuus UNCTADin Eminent Persons Panelissa ja puheenjohtajuus Council of Women World Leadersissa. Lisäksi presidentillä on puhetilaisuuksia liittyen entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Tuki kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoidon aiheuttamien matka- ja kokouskulujen kattamiseen vuosina 2012­2013.
Suomen painopisteet Vaikuttaminen korkealla tasolla erityisesti naisten aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä kestävän kehityksen osalta.

loading map - please wait...

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights 40.706705, -74.006417 ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights

Vanhemmat artikkelit «

» Uudet artikkelit