Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

Sairaalalaitehanke, Sri Lanka / Hospital Equipment Project, Sri Lanka

Hankenumero 640 055 01
Luoton määrä 19,6 milj. EUR
Korkotuki 10,98 milj. EUR
Luoton saaja Ministry of Finance and Planning of Sri Lanka
Toimittaja Medko Medical Oy
Myöntövuosi 2003
Luottoaika 10 vuotta
Kohde Sairaalalaitteita ja -välineistöä leikkaussalien ja tehohoitoyksiköiden varustamiseksi

loading map - please wait...

Sairaalalaitehanke, Sri Lanka / Hospital Equipment Project, Sri Lanka 6.930733, 79.843542 Sairaalalaitehanke, Sri Lanka / Hospital Equipment Project, Sri Lanka

FINDECO – SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖLIITTO RY: Ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden täydennyskoulutushanke, Kongon demokraattinen tasavalta

Maa Kongon demokraattinen tasavalta (Zaire)
Kumppani Fodamat Foundation
Toimiala Ammatillinen koulutus
Tavoitteet

Kouluttaa ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita useammalla alueella, erityisesti terveydenhoitoalalla

Toiminnot

Rakennetaan koulutuskeskus, työpajoja ja opetusterveysasema. Kehitetään ammattialojen opetussuunnitelmia. Perustetaan ammatillinen harjoituskoulu.

Varaus 2012 34 500 €
Tuki 2011 29 000 €
Aiempi tuki 2010: 27 000 €

loading map - please wait...

FINDECO – SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖLIITTO RY: Ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden täydennyskoulutushanke, Kongon demokraattinen tasavalta -4.336369, 15.267563 FINDECO – SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖLIITTO RY: Ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden täydennyskoulutushanke, Kongon demokraattinen tasavalta

INTERPEDIA RY: Suvun suojissa – yhteisön vaihtoehtoiset mahdollisuudet lapsille, Kenia

Maa Kenia
Kumppani Little Angels Network
Toimiala Koulutuspolitiikka ja -hallinto
Tavoitteet

Saada orpolasten yhteisö- ja perhekeskeinen sijaishoitomuoto toimivammaksi vaihtoehdoksi.

Toiminnot

Kehitetään sijaishoidon hyviä käytäntöjä toteuttava mallijärjestelmä ja hoito-muotoa koskeva käsikirja koulutusta varten.

Varaus 2012 51 000 €
Tuki 2011 98 000 €
Aiempi tuki 2010: 58 000 €

loading map - please wait...

INTERPEDIA RY: Suvun suojissa – yhteisön vaihtoehtoiset mahdollisuudet lapsille, Kenia -1.297712, 36.786947 INTERPEDIA RY: Suvun suojissa – yhteisön vaihtoehtoiset mahdollisuudet lapsille, Kenia

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Kehitysyhteistyön viestintä

Maa Globaali
Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansalliset yhdistykset
Kesto 2010-2012
Toimiala Viestintä
Tavoitteet

Kehittää kumppanijärjestöjen viestintää. Tehdä suomalaista kehitysyhteistyötä tunnetuksi Suomessa.

Toiminnot

Kumppanijärjestöjen viestinnän kehittämiseksi kartoitetaan aluksi kunkin kumppanijärjestön viestinnän ja heidän toimintansa perustaso sekä kyseisen maan viestintäympäristö. Kartoituksen pohjalta määritellään kunkin kohdemaan osalta toimenpiteet, joihin kyseessä olevan kumppanijärjestön viestin-nän kehitystyössä yhteisesti paneudutaan. Kolmannessa vaiheessa yhteistyö-suunnitelman sisältö toteutetaan, arvioidaan, ja analysoidaan mahdollisen jatkotyön tarpeet. Kehitysyhteistyötiedotusta Suomessa tullaan voimallisesti lisäämään. SPR:n Internet-sivujen aihetta käsittelevä sisältö uudistetaan pe-rusteellisesti, ja sisällön ajantasainen päivitys, sekä uuden aineiston tuotanto resursoidaan ja toteutetaan hankkeen puitteissa. Kouluille suunnattua opetusaineistoa uudistetaan. Sisältönsä puolesta aineisto keskittyy kehitysyhteistyöhön. Tuotetaan erillinen ”Kenttäposti”-DVD, joka yhtä kohdemaata koskien kokoaa SPR:n ohjelmatiedon, erityisenä painopisteenä pitkäaikaiset kehitysyhteistyö-ohjelmat. Käynnistetään kehitysyhteistyöohjelmia kuvaava julkaisusarja ja muuta julkaisutoimintaa sekä muunnetaan kehitysyhteistyöohjelmien evaluointidokumentit omaksi julkaisusarjakseen.

Budjetti 2011 334 241 €

loading map - please wait...

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Kehitysyhteistyön viestintä 60.159323, 24.953030 SUOMEN PUNAINEN RISTI: Kehitysyhteistyön viestintä

SETLEMENTTINUORTEN LIITTO RY: Lasten ja nuorten koulu- ja terveysolojen kehittämishanke, Tansania

Maa Tansania
Kumppani DEO, WETU, kyläneuvostot ja opettajat
Toimiala Terveysalan koulutus
Tavoitteet

Parantaa kyläyhteisön elinoloja, ehkäistä maaltamuuttoa sekä parantaa lasten, erityisesti tyttöjen, oppimistuloksia.

Toiminnot

Kerrotaan hankkeesta kyläneuvoston kanssa järjestetyssä kyläkokouksessa, keskustellaan opettajien kanssa, kartoitetaan välittömät tarpeet, palkataan ammattitaitoisia rakennusmiehiä ja kannustetaan vapaaehtoisuuteen. Peruskorjataan kouluja ja terveysasemia, rakennetaan saniteettitiloja, levitetään terveyskasvatusmateriaalia, levitetään tietoa puhtaan veden merkityksestä ja pyritään vahvistamaan kyläyhteisöä.

Tuki 2011 30 000 €
Aiempi tuki 2006: 30 000 €, 2007: 30 000 €, 2008: 60 000 €, 2009: 30 000 €, 2010: 30 000 €

loading map - please wait...

SETLEMENTTINUORTEN LIITTO RY: Lasten ja nuorten koulu- ja terveysolojen kehittämishanke, Tansania -6.775989, 39.267883 SETLEMENTTINUORTEN LIITTO RY: Lasten ja nuorten koulu- ja terveysolojen kehittämishanke, Tansania

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa

Toimiala Monisektoriapu
Hankenumero 298 909 01
Profiili Päätavoite: poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälkäMerkittävä osatavoite: ympäristöapu, sukupuolten välinen tasa-arvo,

osallistava kehitys / hyvä hallinto, kestävä kehitys

Kesto 2010-2013
Kohdealue Niger, Ghana, Kenia ja Mosambik
Toteuttaja CARE Danmark
Tukipalvelut -
Kokonaisrahoitus 1,65 milj. EUR
Edelliset vaiheet -
Yleinen kehitystavoite Vahvistaa köyhien kotitalouksien edellytyksiä sopeutua
ilmastonmuutokseen.
Hankkeen tarkoitus Ilmasto-ohjelma pyrkii kehittämään innovatiivisia yhteisöperusteisia ratkaisuja liittyen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, lisäämään ilmastonmuutokseen liittyvää tietämystä ja vahvistamaan paikallisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja paikallishallitusten kykyä ja mahdollisuuksia osallistua tähän liittyvään päätöksentekoon.
  Tavoitteena on myös ohjelman tulosten levittäminen kansalliselle ja alueelliselle tasolle sekä vaikuttaminen ilmastonmuutokseen liittyviin kansallisiin, alueellisiin ja globaaleihin politiikkoihin ja strategioihin.
Toteutustapa Ohjelman maatason toteutuksesta vastaavat CARE Internationalin maatoimistot. Yleiskoordinaatiota ja -hallintaa varten nimitetään ohjelmakoordinaattori, joka sijoitetaan yhteen ohjelmamaista. Lisäksi
toteutuksen tueksi perustetaan eri alojen neuvonantajista koostuva tekninen tukiryhmä, jolla on olennainen rooli ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelman seurannasta vastaa ohjausryhmä, joka hyväksyy työsuunnitelmat, budjetit ja seurantaraportit.

loading map - please wait...

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa 55.691183, 12.554149 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa

SUOMEN WORLD VISION RY: Sagarin aluekehitysohjelma, Intia

Maa Intia
Kumppani Intian World Vision
Kesto 2008-2024
Toimiala Maaseudun kehittäminen
Tavoitteet

Parantaa maaseutuyhteisöjen sosio-ekonomista tilannetta ja vahvistaa ja paikallisia voimavaroja.

 

 

Toiminnot

Tiedotetaan kyläyhteisöjä alkavasta ohjelmasta. Pidetään eri hyödynsaajien ja viranomaistoimijoiden kanssa suunnittelutapaamisia sekä laaditaan kohdealueen kylien tarpeisiin sopiva koulutus- ja toimintaohjelma. Vahvistetaan paikallisia yhdistyksiä ja tuetaan kyläkehityskomiteoiden perustamista, joiden on tarkoitus vastata hankkeen toteutuksesta yhteistyössä muiden paikallisryhmien kanssa.

 

Kylissä aloitetaan lasten elinolojen parantaminen ja lasten oikeuksien edistäminen muun muassa perustamalla lasten kerhoja, kehittä-mällä ja kunnostamalla päiväkoteja, tehostamalla perusopetusta, maatalo-utta, vedenjakelua ja perheiden toimeentuloa. Lisäksi edistetään erityisesti tyttöjen ja naisten asemaa sekä raskaana olevien äitien ja vastasyntyneiden lasten terveydenhuoltoon.

Budjetti 2011 157 480 €

loading map - please wait...

SUOMEN WORLD VISION RY: Sagarin aluekehitysohjelma, Intia 13.049247, 80.218263 SUOMEN WORLD VISION RY: Sagarin aluekehitysohjelma, Intia

Metsäsektorin tuki Miti Mingi Maisha Bora, Kenia / Support to Forest Sector Reform in Kenya (MMMB)

Toimiala Metsäpolitiikka ja -hallinto
Hankenumero 248 167 01
Profiili Päätavoite: köyhyyden vähentäminen
Kesto 2009-2014
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Kenian hallitus/Kenian metsäliikelaitos, Metsäministeriö (Ministry of Forestry and Wildlife) ja Kenian metsäntutkimuslaitos. Näiden lisäksi yksityissektorilla ja kansalaisyhteiskunnalla on pieni rooli toteutuksessa.
Tukipalvelut

Niras Finland Oy, Price Waterhouse Coopers (varojenkäytön seurannan osalta), Indufor Oy (hyvä hallinto -selvitys)

Kokonaisrahoitus 22,7 milj. EUR
Edelliset vaiheet Käynnistysvaihe 2007-2009
Yleinen kehitystavoite Köyhyyden vähentäminen varmistamalla, että metsäsektori edelleen parantaa köyhien ihmisten elämää, edesauttaa ympäristön tilan ennallistamista sekä maan taloudellista kasvua kansallisen kehitysstrategian (Vision 2030) mukaisesti.
Hankkeen tarkoitus Metsäsektorin institutionaaliset ja poliittiset uudistukset ja metsävarojen kestävämpi hoito ja hyödyntäminen niin että ne palvelevat paremmin useiden intressiryhmien tarpeita.
Toteutustapa

Ohjelman toteutuksesta vastaavat pääosin Kenian metsäviranomaiset ja metsäntutkimuslaitos. Kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin edustajat osallistuvat toteutukseen. METLA ja suomalainen metsäalan ammattikorkea koulu tulevat jatkossa osallistumaan toteutukseen institutionaalisen yhteistyön kautta. Tekniset neuvonantajat ja tukipalvelut tukevat toteutusta ja pyrkivät vahvistamaan toteuttavien tahojen kapasiteettia.

loading map - please wait...

Metsäsektorin tuki Miti Mingi Maisha Bora, Kenia / Support to Forest Sector Reform in Kenya (MMMB) -1.250289, 36.842995 Metsäsektorin tuki Miti Mingi Maisha Bora, Kenia / Support to Forest Sector Reform in Kenya (MMMB)

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Järjestökehitysrahasto, Kehitysmaat

Maa Kehitysmaat, maittain erittelemätön
Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto
Kesto 2001-2012
Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Tavoitteet

Tukea kansallisia yhdistyksiä kehittämään omaa kapasiteettiaan kestävästi, jotta Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ohjelmat vastaavat paikalliseen haavoittuvuuteen ja keskittyvät tehtäväaloihin, joilla voidaan vaikuttaa eniten.

 

 

Toiminnot

Järjestökehitysrahasto on multilateraalinen rahasto, joka tarjoaa monivuotista, joustavaa ja korvamerkitsemätöntä rahoitusta kansallisten yhdistysten toimintavalmiuksien kehittämiseen. Rahastosta myönnetään tehostettua toimintavalmiuksien kehittämistukea, jolla pyritään tukea saavan järjestön kokonaisvaltaiseen, räätälöityyn muutokseen vähintään kolmen vuoden ajan.

 

Sen lisäksi rahastolla tuetaan kansallisten yhdistysten erityisiä toimintavalmiuksi-en kehittämishankkeita (mm. strategisen suunnittelun, organisatorisen muutosprosessin, ohjelmahallinnon, johtajuustaitojen, vapaaehtoisten hallinnan, osastokehityksen ja yhteisötason mobilisoinnin, taloushallinnon ja varainhan-kinnan osalta) sekä entistä suurempaa verkostoitumista kansalaisyhteiskuntaan.

Budjetti 2011 154 696 €

loading map - please wait...

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Järjestökehitysrahasto, Kehitysmaat 46.221012, 6.126359 SUOMEN PUNAINEN RISTI: Järjestökehitysrahasto, Kehitysmaat

SUOMI-SOMALIA SEURA RY: Terveyskeskustoiminnan tukeminen Somaliassa

Maa Somalia
Kumppani African Rescue Committee (AFREC)
Toimiala Perusterveydenhuolto
Tavoitteet Saada toimiva terveyskeskus Af-Madowin kaupunkiin
Toiminnot

Peruskorjataan ja varustetaan terveyskeskus, koulutetaan ja palkataan henkilökuntaa sekä valistetaan ja tiedotetaan tartuntataudeista ja sanitaatiosta.

Tuki 2011 38 950 €

loading map - please wait...

SUOMI-SOMALIA SEURA RY: Terveyskeskustoiminnan tukeminen Somaliassa 44.901900, -93.078725 SUOMI-SOMALIA SEURA RY: Terveyskeskustoiminnan tukeminen Somaliassa