Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

UNESCO- Tilastoinstituutti / UNESCO Institute for Statistics (UIS)

Suomen taloudellinen tuki 2012 307 000 EUR
Tehtävä Tilastoinstituutin toiminta keskittyy koulutustilastojen, tiede- ja teknologiatilastojen ja kulttuuri- ja viestintätilastojen tietojen keruuseen noin 200 maalta ja vertailukelpoisten tilastojen tuotantoon. UIS:n tavoitteena on, että Unesco, sen jäsenmaat ja muut toimijat voivat käyttää tuotettuja tietoja yllä mainituille aloille liittyvien ohjelmien ja toimintojen hyötysuhteen ja tehokkuuden parantamiseksi. UIS myös tiedottaa maailman koulutus-, tiede- ja teknologia- sekä kulttuuri- ja viestintätilanteesta oman julkaisutoimintansa myötä.
Suomen painopisteet UIS:n koulutustilastot MDG- ja EFA-seurantaraportin (EFA Global Monitoring Report) aineiston tuottamiseksi kansallisen tilastotiedon ja survey-tutkimusten pohjalta.
Lisätietoja www.uis.unesco.org

loading map - please wait...

UNESCO- Tilastoinstituutti / UNESCO Institute for Statistics (UIS) 45.497487, -73.618623 UNESCO- Tilastoinstituutti / UNESCO Institute for Statistics (UIS)

SUOME EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS RY: Kyläyhteisön kehittämisprojekti, Herat-Kushk, Afganistan

Maa Afganistan
Kumppani International Assistance Mission (IAM)
Toimiala Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Tavoitteet

Kasvattaa kyläyhteisöjen kapasiteettia omaehtoiseen ongelmien ratkaisuun, parantaa elinolosuhteita sekä huomioita haavoittuvimpia ryhmiä.

Toiminnot

Perustetaan kyliin miesten ja naisten kehitysneuvostot, jotka hankkeen kenttätyöntekijät kouluttavat. Kartoitetaan kylien perusongelmat. Järjestetään kyläläisten koulutusta ja perusterveydenhuoltoa sekä kehitetään sanitaatiota.

Varaus 2013 153 498 €
Varaus 2012

151 082 €

Tuki 2011

158 188 €

Aiempi tuki

2008: 153

684 €

2009:

167

014 €

2010:

160

293 €

loading map - please wait...

SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS RY: Kyläyhteisön kehittämisprojekti, Herat-Kushk, Afganistan 34.521343, 69.200821 SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS RY: Kyläyhteisön kehittämisprojekti, Herat-Kushk, Afganistan

Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF)

Toimiala Jälleenrakennus
Hankenumero 625 033 01
Profiili Päätavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto
Kesto 2002 
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Maailmanpankki
Tukipalvelut -
Kokonaisrahoitus 600 milj. USD/vuosi, Suomen osuus 2012: 8,5 milj. EUR
Edelliset vaiheet Suomen osuus 2002-2012 yhteensä 36 milj. EUR
Yleinen kehitystavoite Afganistanin valtion ja yhteiskunnan palauttaminen normaalille, kestävän kehityksen tielle. Afganistanin jälleenrakennusrahasto kohdentaa varoja valtionbudjetin juokseviin kuluihin ja pääomakuluihin sekä rahoittaa Afganistanin jälleenrakennuksen prioriteettihankkeita ja -ohjelmia. Suomi tukee ARTF:n kautta paikallistason kehitys- ja demokratiahanketta (NSP) ja maaseudun yrittäjyyttä (AREDP).
Hankkeen tarkoitus Afganistanin jälleenrakennuksen tukeminen. Afganistanin mittaviin jälleenrakennushaasteisiin vastaaminen edellyttää, että Afganistanin valtiolla on riittävät institutionaaliset ja taloudelliset edellytykset suunnitella, käynnistää ja toteuttaa itsenäisesti maan kehittymistä sotien runtelemasta avun vastaanottajamaasta vakaaksi ja toimintakykyiseksi yhteiskunnaksi.
Toteutustapa

Rahastoa hallinnoi Maailmanpankki (IBRD), ja sen varojen käytöstä päättävät yhteisesti IBRD, UNDP ja Aasian kehityspankki Afganistanin hallitusta konsultoiden. Varoista noin 80 prosenttia käytetään hallituksen siviilisektorin juokseviin menoihin, noin 5 prosenttia poliisien palkkoihin ja noin 15 prosenttia investointeihin.

loading map - please wait...

Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 38.899020, -77.042606 Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF)

SUOMEN ROTARY RY: Polion hävittämisohjelma, Afganistan

Maa Afganistan
Kumppani Afganistanin kansanterveysministeriö, WHO ja Unicef
Toimiala Tartuntataudit (pl. malaria, tuberkuloosi, hiv/aids yms.)
Tavoitteet

Afganistanin eteläosassa leviävän polioviruksen hävittäminen rokottamalla 95 % kohteena olevista lapsista.

Toiminnot Rokotetaan alle 5-vuotiaat lapset ovelta-ovelle -rokotusmenetelmällä.

Koulutetaan riippumattomia valvojia valvomaan ja seuraamaan rokotusoh-jelman kattavuutta. Kerätään seuranta-aineistoa toiminnan kehittämiseksi.

Varaus 2013 350 000 €
Varaus 2012 300 000 €
Tuki 2011 150 000 €
Aiempi tuki 2010: 250 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN ROTARY RY: Polion hävittämisohjelma, Afganistan 34.536747, 69.191240 SUOMEN ROTARY RY: Polion hävittämisohjelma, Afganistan

EBRD:n vesirahasto, EBRD Water Fund

Toimiala Vesipolitiikka ja -hallinto
Hankenumero 898 876 01
Profiili Päätavoite: ympäristöapu, puhtaan veden saantiMerkittävä osatavoite: lapsikuolleisuuden vähentäminen, odottavien

äitien terveyden parantaminen, kestävä kehitys

Kesto 2010-2013
Kohdealue

Laajemman Euroopan aloitteen kohdemaat: Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan ja Valko-Venäjä

Toteuttaja EBRD
Tukipalvelut -
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 1 milj. EUR
Edelliset vaiheet -
Yleinen kehitystavoite Puhtaan veden saannin ja sanitaation kehittäminen kohdemaissa.
Hankkeen tarkoitus Rahasto valmistelee hankkeita, jotka kohdistuvat etupäässä maiden lainsäädäntötyön ja reformien tukemiseen vesivarojen kestävän käytön, vedensaannin ja sanitaation kehittämiseksi UNECE:n ja WHO:n vesi- ja terveysprotokollan ja EU:n vesidirektiivin mukaisesti.
Toteutustapa Rahastoa hallinnoi EBRD, joka valmistelee hankkeet ja lähettää ne hyväksyttäväksi rahoittajamaille, jotka päättävät rahoitettavista hankkeista vuosittaisissa rahoittajakokouksissa.

loading map - please wait...

EBRD:n vesirahasto EBRD Water Fund 51.519559, -0.079683 EBRD:n vesirahasto EBRD Water Fund

KIRKON ULKOMAANAPU: Läntisen Afrikan alueellinen kenttätoimisto, Liberia & Sierra Leone

Maa Liberia, Sierra Leone
Kumppani

Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit

Kesto 2010
Toimiala Tuki alueellisille ja paikallisille kansalaisjärjestöille (avunsaajamaissa)
Tavoitteet

Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla.

Toiminnot

Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa.

Budjetti 2011 275 294 €

loading map - please wait...

KIRKON ULKOMAANAPU: Läntisen Afrikan alueellinen kenttätoimisto, Liberia & Sierra Leone 6.317232, -10.783081 KIRKON ULKOMAANAPU: Läntisen Afrikan alueellinen kenttätoimisto, Liberia & Sierra Leone

KIRKON ULKOMAANAPU: Keski-Afrikan alueellinen kenttätoimisto, Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi

Maa Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi
Kumppani

Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit

Kesto 2010
Toimiala Tuki alueellisille ja paikallisille kansalaisjärjestöille (avunsaajamaissa)
Tavoitteet

Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla.

Toiminnot

Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa.

Budjetti 2011 336 821 €

loading map - please wait...

KIRKON ULKOMAANAPU: Keski-Afrikan alueellinen kenttätoimisto, Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi -4.362957, 15.338974 KIRKON ULKOMAANAPU: Keski-Afrikan alueellinen kenttätoimisto, Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi

SUOMEN WORLD VISION RY: Nabuyogan aluekehitysohjelma, Uganda

Maa Uganda
Kumppani Ugandan Word Vision
Kesto 2004-2020
Toimiala Maaseudun kehittäminen
Tavoitteet Vahvistaa Nabuyogan yhteisön kykyä selvitä hivin ja aidsin sekä laajamittaisen köyhyyden haasteista.
Toiminnot

Koulutetaan vapaaehtoisia terveystyöntekijöitä ja kyläkätilöitä. Suunnitellaan vesihuoltoa yhteisöpohjaisesti ja kunnostetaan luonnonlähteitä vesipisteiksi. Lisätään ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista, edistetään tyttöjen oikeuksien toteutumista, järjestetään vapaaehtoisia testausmahdollisuuksia ja yhteisöllisiä toimintoja aidsin aiheuttaman masennuksen hoitoon. Kehitetään perheiden toimeentuloa koulutuksen, kotieläinluottojen ja nuorten aikuisten ammattikoulutuksen kautta. Motivoidaan asukkaita myös vaatimaan itse paikallishallinnolta laatua koulutukseen ja terveyspalveluihin.

Budjetti 2011 291 339 €

loading map - please wait...

SUOMEN WORLD VISION RY: Nabuyogan aluekehitysohjelma, Uganda 0.321087, 32.577714 SUOMEN WORLD VISION RY: Nabuyogan aluekehitysohjelma, Uganda

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Yunnanin integroitu maaseudun kehittämishanke, Kiina

Maa Kiina
Kumppani Amity Foundation
Kesto 2011
Toimiala Maaseudun kehittäminen
Tavoitteet

Edistää yhteisöllisyyttä ja paikalliskulttuuria Yunnanin vuoristoseudulla sekä kehittää opetussektorin kapasiteettia. Lisätä alueen toimeentulomahdollisuuksia sekä ekologisten biokaasujärjestelmien käyttöä kotitalouksissa.

Toiminnot

Rakennetaan tekoaltaita, patoja, kastelukanavia, ja pieniä biokaasuyksiköitä. Kunnostetaan kouluja ja koulutetaan opettajia.

Budjetti 2011 102 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Yunnanin integroitu maaseudun kehittämishanke, Kiina 32.053425, 118.777933 SUOMEN LÄHETYSSEURA: Yunnanin integroitu maaseudun kehittämishanke, Kiina

SUOMEN VAPAAKIRKKO: Auttamisen ketju seksiteollisuudessa työskenteleville, Intia

Maa Intia
Kumppani Waasta
Toimiala Ammatillinen koulutus
Tavoitteet

Autetaan seksiteollisuudessa toimivia naisia lapsineen sekä ihmiskaupan uhreja irtaantumaan köyhyydestä. Parannetaan naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista asemaa sekä helposti syrjäytyvien ryhmien osallistumismahdollisuuksia.

Toiminnot

Järjestetään ammatillista koulutusta käsitöiden tekemiseen sekä markkinointi- ja yrittäjyyskoulutusta. Autetaan seksityöläisten lasten koulunkäynnissä.

Varaus 2012 48 440 €
Tuki 2011 48 440 €
Aiempi tuki 2010: 55 500 €

loading map - please wait...

SUOMEN VAPAAKIRKKO: Auttamisen ketju seksiteollisuudessa työskenteleville, Intia 26.711165, 88.435478 SUOMEN VAPAAKIRKKO: Auttamisen ketju seksiteollisuudessa työskenteleville, Intia