Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

TAKSVÄRKKI RY: Katulapset omien oikeuksiensa ajajina, Kenia

Maa Kenia
Kumppani Undugu Society of Kenya (USK)
Toimiala Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille
Tavoitteet Vähentää kaduille ajautuvien lasten ja nuorten määrää.
Toiminnot Perustetaan katunuorten omia yhdistyksiä ja tuetaan niiden toimintaa.

Tuetaan ammattiopetusta ja työelämään sijoittumista sekä katulasten kuntouttamiseen ja integrointiin keskittyvän keskuksen toimintaa.

Varaus 2012 188 010 €
Tuki 2011 184 680 €
Aiempi tuki 2008: 211 204 €, 2009: 232 500 €, 2010: 224 585 €

loading map - please wait...

TAKSVÄRKKI RY: Katulapset omien oikeuksiensa ajajina, Kenia -1.291384, 36.841385 TAKSVÄRKKI RY: Katulapset omien oikeuksiensa ajajina, Kenia

Vesihuoltorahaston tuki, Kenia / Water Services Trust Fund, Kenya

Toimiala Vesihuolto ja sanitaatio, vesivarojen hoito
Hankenumero 248 191 01
Profiili Päätavoite: puhtaan veden saannin ja ympäristön kestävän kehityksen takaaminen
Kesto 2009-2012
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Kenian vesihuoltorahasto
Tukipalvelut Finnish Consulting Group
Kokonaisrahoitus 4,6 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Puhtaan veden saannin ja ympäristön kestävän kehityksen takaaminen, köyhyyden vähentäminen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja hyvän hallinnon edistäminen.
Hankkeen tarkoitus Tukea yhteisöjä maaseudun vesihuollon ja sanitaatiopalveluiden parantamisessa köyhimmillä alueilla ja edistää vesivarojen kestävämpää käyttöä vesivarojen käyttäjien yhdistysten kautta Kenian maaseudulla.
Toteutustapa Kenian vesihuoltorahastolle (WSTF) annetaan rahoitusta, ja se tukee yhteisöjen omia hankkeita vesihuollon ja sanitaation parantamiseksi maaseudulla ja hyödyntää siinä tukiorganisaatioita. WSTF kanavoi rahaa vesivarojen hallinnan parantamiseen ja vesivarojen käyttäjien yhdistysten perustamiseen ja vahvistamiseen vesivarojen hoidosta vastaavan viranomaisen (Water Resource Management Authority) kautta. Lisäksi tuetaan vesihuoltorahaston oman kapasiteetin vahvistamista teknisen asiantuntijatuen kautta.

loading map - please wait...

Vesihuoltorahaston tuki, Kenia / Water Services Trust Fund, Kenya -1.299437, 36.812493 Vesihuoltorahaston tuki, Kenia / Water Services Trust Fund, Kenya

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Suomen taloudellinen tuki 2012 110 000 EUR (vuosiavustus)
Tehtävä MOPAN on 16 maan verkosto, joka arvioi rahoittamiensa monenkeskisten järjestöjen tehokkuutta maatasolla. Tarkoitus on saada vankkaa tietoa järjestöjen tehokkuudesta oman toiminnan tueksi sekä kehitystiedotuksen tarpeisiin, käydä vuoropuhelua arvioitavien järjestöjen ja niiden kehityskumppaneiden kanssa niin päämajoissa kuin kentällä sekä vaikuttaa tulosten soveltamiseen käytäntöjen parantamisessa.
  Verkoston jäsenillä on tavoitteena vähentää omia kahdenkeskisiä arviointejaan vastaisuudessa.
Suomen painopisteet Suomi soveltaa arviointituloksia omaan toimintaansa ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan politiikkakeskusteluun järjestöjen kanssa tarkoituksenaan kannustaa järjestöjä tehokkuutensa parantamiseen.
Lisätietoja www.mopanonline.org

loading map - please wait...

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network 48.861357, 2.270200 MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

SUOMEN WORLD VISION RY: Aids ja lapset, Guntur, Intia

Maa Intia
Kumppani Intian World Vision
Kesto 2006-2011
Toimiala Sukupuolitaudit, ml. hiv/aids
Tavoitteet

Ennaltaehkäistä hiv-tartuntoja sekä vähentää tautiin liittyvää stigmaa ja syrjintää erityisesti lasten kohdalla.

Toiminnot

Tiedotetaan aidsista kouluissa, työpaikoilla ja terveysasemilla esimerkiksi ka-tuteatterin ja elämäntaitokoulutusten avulla. Annetaan hiv-positiivisille ja haavoittuvaisessa asemassa oleville lapsille opetusta terveydenhuollosta ja ravitsemuksesta sekä perustetaan vertaisryhmiä ja koulutetaan vertaiskou-luttajia. Tuetaan aids-orpojen koulutusta ja toimeentuloa sekä rohkaistaan yhteisöjä tukiperhetoimintaan. Tehdään vaikuttamistyötä ja tuetaan hiv-posi-tiivisten verkostoitumista.

Budjetti 2011 78 740 €

loading map - please wait...

SUOMEN WORLD VISION RY: Aids ja lapset, Guntur, Intia 13.049274, 80.217560 SUOMEN WORLD VISION RY: Aids ja lapset, Guntur

Terveysalan ammattilaisten koulutushanke Pohjois-Somaliassa / Improving Health Care in Northern Somalia

Toimiala Terveysalan henkilöstön kehittäminen
Hankenumero 273 110 01
Profiili Päätavoite: terveyspalveluiden laadun parantaminen

Merkittävä osatavoite: vähentää lapsikuolleisuutta, parantaa odottavien

äitien terveyttä, sukupuolten välinen tasa-arvo

Kesto 2011-2014
Kohdealue Somalimaa ja Puntmaa
Toteuttaja International Organization for Migration (IOM)
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 2,1 milj. EUR
Edelliset vaiheet Pilottivaihe 2008-2009, jossa Suomen tuki 300 000 EUR
Yleinen kehitystavoite Kehittää terveydenhuoltoa kouluttamalla terveysalan ammattilaisia Pohjois-Somaliassa.
Hankkeen tarkoitus Vahvistaa Pohjois-Somalian terveyssektorin henkilöstöresurssien kehittämistä kestävällä ja järjestelmällisellä tavalla. Hanke tukee myös siinä mukana olevien instituutioiden kehittymistä niin, että projektin loputtua ne pystyisivät itse vastaamaan terveyshenkilöstön väliaikaisesta paluumuutto-ohjelmasta tulevaisuudessa.
Toteutustapa Hankkeessa 50 Suomen somalidiasporan terveysalan ammattilaisia matkustaa alueelle kouluttamaan paikallisia terveysalan työntekijöitä.

loading map - please wait...

Terveysalan ammattilaisten koulutushanke Pohjois-Somaliassa / Improving Health Care in Northern Somalia 46.231630, 6.131578 Terveysalan ammattilaisten koulutushanke Pohjois-Somaliassa / Improving Health Care in Northern Somalia

Alueellisen yhteistyöneuvoston tuki (RCC) / Support to the Regional Cooperation Council

Toimiala Monisektoriapu
Hankenumero 899 002 01
Profiili Päätavoite: taloudellisen kehityksen tukeminen
Kesto 2008-2012
Kohdealue Länsi-Balkan
Toteuttaja RCC
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 50 000 EUR (2012)
Edelliset vaiheet 50 000 EUR/vuosi 2008-2011
Yleinen kehitystavoite Alueellisen yhteistyön vahvistaminen Länsi-Balkanilla.
Hankkeen tarkoitus Länsi-Balkanin maiden taloudellisen kehityksen ja EU-pyrkimysten tukeminen keskinäisten yhteistyöhankkeiden avulla.
Toteutustapa Tuki suunnataan RCC:n sihteeristön toimintaan ja samalla myös alueellisten hankkeiden koordinointiin.

loading map - please wait...

Alueellisen yhteistyöneuvoston tuki (RCC) / Support to the Regional Cooperation Council 43.855169, 18.406134 Alueellisen yhteistyöneuvoston tuki (RCC) / Support to the Regional Cooperation Council

YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP)

Suomen taloudellinen tuki 2012 3,4 milj. EUR
Tehtävä UNEP:n tehtävänä on olla johtava globaalien ympäristökysymysten hoitaja, edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä, tuottaa tieteellistä ympäristötietoa päätöksenteon tueksi sekä toimia uusien kansainvälisten ympäristösopimusten neuvottelujen käynnistämisessä ja jo olemassa olevien sopimusten toimeenpanon tukemisessa. UNEP:n strategian prioriteetteja ovat ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit ja ympäristöön liittyvät konfliktit, ekosysteemihallinta, ympäristölainsäädäntö- ja hallinto, haitalliset aineet ja vaaralliset jätteet sekä kestävät kulutus- ja tuotantotavat.
Suomen painopisteet Suomi pyrkii UNEP:n toiminnan, aseman ja tuloksellisuuden vahvistamiseen. Painopisteinä ovat UNEP:n muuttaminen YK:n erityisjärjestöksi, ympäristö- ja turvallisuustyö sisältäen ympäristöön liittyvän konfliktien jälkeisen toiminnan, kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanon edistäminen kehitysmaissa ja näiden sopimusten synergiatyön vahvistaminen.

loading map - please wait...

YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP) -1.232315, 36.815615 YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP)

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ: Diakonia kaupungistuvassa yhteiskunnassa, Namibia

Järjestö Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Maa Namibia
Kumppani Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN)
Toimiala Sosiaaliturva ja -palvelut
Tavoitteet Edistää heikommassa asemassa olevien yhteiskunnallista hyvinvointia ja osallisuutta.
Toiminnot Vahvistetaan ELCIN:n henkilökunnan kapasiteettia, edistetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota sekä vahvistetaan kohdealueiden yhteisöjen toimintakykyä. Koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen avulla edistetään kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten diakoniatyökiinnostusta ja -osaamista. Tuetaan yhteisöjä organisoimalla ja toteuttamalla diakoniatyöhankkeita.
Varaus 2012 100 000 €
Tuki 2011 150 000 €
Aiempi tuki 2005: 110 000 €, 2006: 200 000 €, 2007: 290 000 €,
2008: 290 000 €, 2009: 200 000 € ; 2010 : 200 000 €

loading map - please wait...

Diakonia kaupungistuvassa yhteiskunnassa, Namibia -22.549442, 17.083247 Diakonia kaupungistuvassa yhteiskunnassa, Namibia

 

 

 

SUOMEN WORLD VISION RY: Vida en Abundancia aluekehitysohjelma, Kolumbia

Maa Kolumbia
Kumppani Kolumbian World Vision
Kesto 2008-2024
Toimiala Kaupunkien kehittäminen ja hallinto
Tavoitteet

Vahvistaa alueiden yhteisöjen kykyä selvitä köyhyyden ja väkivallan aiheuttamista haasteista.

Toiminnot

Vahvistetaan yhteisöpohjaa ja naapuruutta sekä tuetaan yhteisön ja kansalaisyhteiskunnan järjestäytymistä ja osallistumista päätöksentekoon. Tätä tehdään muun muassa tukemalla yhteisöperustaisia järjestöjä ja ryhmiä, jotka ottavat keskeisen vastuun ohjelman toteuttamisesta. Vahvistetaan yksi-öiden omien vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntoa koulutusten kautta. Keskeisenä lähestymistapana on oikeusperustaisuus (ihmisoikeuksien universaalisuus, lasten oikeudet). Pitemmällä aikavälillä parannetaan lasten ja nuorten elinoloja kehittämällä muun muassa terveydenhuoltoa, koulutusta ja perheiden toimeentuloa. Tarkoitus on, että ohjelman päättyessä yhteisöillä on eväät jatkaa itsenäisesti kehitystyötä perheiden ja yhteisöjen hyväksi.

Budjetti 2011 118 110 €

loading map - please wait...

SUOMEN WORLD VISION RY: Vida en Abundancia aluekehitysohjelma, Kolumbia 4.678587, -74.039311 SUOMEN WORLD VISION RY: Vida en Abundancia aluekehitysohjelma, Kolumbia

FIDA: Vammaisten nuorten tukiohjelma, Tansania

Maa Tansania
Kumppani Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)
Kesto 2011-2014
Toimiala Sosiaaliturva- ja palvelut
Tavoitteet FPCT-kirkkokunta toteuttaa vammaisjulkilausumaansa käytännön tasolla.

Tangan maakunnassa toteutettavan yhteisöpohjaisen koulutusohjelman kestävyys on vahvistunut.

Toiminnot

Koulutetaan noin 200 alueellista johtajaa vammaisjulkilausuman käytännön toteuttamisesta. Toteutetaan yhteisöpohjaista kuntoutusohjelmaa, joka ta-voittaa noin 900 lasta Tangan alueella ja sitä ympäröivällä maaseudulla.

Budjetti 2011 170 000 €

loading map - please wait...

FIDA: Vammaisten nuorten tukiohjelma, Tansania -6.790169, 39.269890 FIDA: Vammaisten nuorten tukiohjelma, Tansania