Hankkeet toimialoittain

Voit tutustua kehitysyhteistyöhankkeisiin myös niiden toimialan perusteella. Toimialakohtaiset interaktiiviset kartat avautuvat klikkaamalla alla olevia otsikkoja. Samalta kartalta löydät eri kansalaisjärjestöjen, YK -järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden toteuttamia kehitysyhteistyöhankkeita.
Koulutus -toimialaan kuuluvat hankkeet ovat aloilla kuten koulutuspolitiikka ja -hallinto, opetuksen infrastruktuuri, opettajien koulutus, ala-asteen opetus, elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille, esiopetus, yläasteen ja lukion opetus, ammatillinen koulutus, korkeakouluopetussekä ylempi tekninen ja johtamiskoulutus.
Terveys ja väestökehitys -toimialaan kuuluvat hankkeet ovat aloilla kuten terveyspolitiikka,perusterveydenhuolto, ravitsemus, tartuntataudit, malarian ehkäisy ja hallinta, tuberkuloosin ehkäisy ja hallinta, terveysalan koulutus, väestöpolitiikka ja -hallinto, lisääntymisterveydenhuolto, perhesuunnittelu, sukupuolitaudit ml. HIV/AIDS sekä terveysalan henkilöstön kehittäminen.
Vesi ja sanitaatio, vesistöt -toimialaan kuuluvat hankkeet ovat aloilla kuten vesipolitiikka ja -hallinto, vesivarojen suojelu, vesihuolto ja sanitaatio, jokien kehittäminen, jätehuolto sekä vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus.
Hyvä hallinto ja ihmisoikeudet  -toimialaan kuuluvat hankkeet ovat aloilla kuten julkisen sektorin hallinnointi, julkisen sektorin taloushallinto, tuki maansisäisille hallinnoille, antikorruptio-organisaatiot, lain ja oikeuden kehittäminen,kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, vaalit, lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet, vapaa tiedonkulku, ihmisoikeudet, sekä naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot.
Turvallisuus ja rauhan tukeminen -toimialaan kuuluvat alat kuten turvajärjestelmän hallinto, siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy, konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK), pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely, maamiinojen raivaus, lapsisotilaat sekä kotiuttaminen.
Sosiaalipalvelut- ja infrastruktuuri, työ, kulttuuri -toimialaan kuuluvat alat kuten sosiaaliturva ja -palvelut, työpolitiikka ja työvoimahallinto, asuntopolitiikka ja -hallinto, alhaisten kustannusten asuntotuotanto, monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille, kulttuuri ja virkistys, tilastoalan kapasiteetin kehittäminen, huumevalvonta ja -valistus, HIV/AIDS sekä yhteiskunnalliset vaikutukset.
Tietoyhteiskunta ja ICT -toimialaan kuuluvat alat kuten tietoliikennepolitiikka ja -hallinto, teleliikenne, radio, televisio ja painettu, media, sekä informaatio- ja viestintäteknologia.
Energian tuotanto ja jakelu -toimialaan kuuluvat alat kuten energiapolitiikka ja -hallinto, voimantuotanto uudistumattomista energialähteistä, voimantuotanto uudistuvista energialähteistä, sähkönsiirto ja -jakelu, öljyvoimalat, vesivoimalat, aurinkoenergia, tuulivoima, biomassa, energia-alan opetus ja koulutus sekä energia-alan tutkimus.
Kauppaa tukeva kehitys, teollisuus, rahoitus, kuljetus, turismi -toimialaan kuuluvat alat kuten kuljetus, rahoitustoiminta, liike-elämän tukipalvelut, yksityistäminen, pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen, kotiteollisuus, eri teollisuuden alat, teknologinen kehitystyö, rakennuspolitiikka, matkailupolitiikka, kauppapolitiikka, alueelliset kauppasopimukset (RTA), sekä monenkeskiset kauppaneuvottelut.
Maaseutu, maatalous ja kalastus -toimialaan kuuluvat alat kuten maatalouspolitiikka, maatalouden kehittäminen, maatalouden maavarannotja vesivarannot, ruokakasvien tuotanto, teolliset viljelykasvit ja vientiin tarkoitetut kasvit, karjatalous, maatalousneuvonta,maatalouden palvelut, maatalouden rahoituspalvelut, maatalousosuuskunnat, kalatalouspolitiikka ja -hallinto, kalatalouden kehittäminen, kalataloustutkimus sekä kalatalouden palvelut.
Metsä -toimialaa kuuluvat alat kuten metsäpolitiikka ja -hallinto, metsätalouden kehittäminen, polttopuu ja puuhiili, metsätalousopetus ja -koulutus, metsäntutkimus sekämetsätalouden palvelut.
Ympäristö, biodiversiteetti, mineraalit -toimialaan kuuluvat alat kuten ympäristöpolitiikka ja -hallinto, biosfäärin suojelu, luonnon monimuotoisuus, erityiskohteitten suojelu, tulvien esto ja valvonta, ympäristökasvatus ja -koulutus, ympäristötutkimus, sekä mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto.
Humanitaarinen apu -toimialaan kuuluvat alat kuten hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu), hätäapu (elintarvike), jälleenrakennus sekäkatastrofin ehkäisy ja valmius.