UN Women/Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminen

Toimiala Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot, konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Hankenumero 66013501
Profiili Yleinen kehitystavoite: Nepalin kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman toimeenpano

Päätavoite: sukupuolten välinen tasa-arvo

Merkittävä osatavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus” 31.10.2000. Päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa. Nepalin kansallinen 1325-toimintaohjelma julkistettiin helmikuussa 2011. Nepal oli ensimmäinen toimintaohjelman julkistanut Etelä-Aasian maa. Suomi tukee UN Womenin koordinoivaa roolia YK:n Nepalin maaohjelman tasa-arvoasioiden edistämisessä ja laaja-alaisessa huomioimisessa.

Hankkeen luonne on työvoimavaltainen painottuen erityisesti vaikuttamistoimintaan ja koulutukseen. Konfliktista kärsineitä naisia autetaan pääsemään olemassa olevien palvelujen ja tukimuotojen piiriin. UN Women suunnittelee yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa koulutusta ja kehittää tulonlähteitä sekä tukee pienimuotoista elinkeinotoimintaa. Järjestö tekee läheistä yhteistyötä kansallisesta 1325-toimintaohjelmasta vastaavien ministeriöiden, mm. Rauhanministeriö ja Naisten, lasten ja hyvinvoinnin ministeriön kanssa. Paikalliset kansalaisjärjestöt ovat niin ikään tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Kesto 2012-2014
Kohdealue Nepal
Toteuttaja UN Women Nepal
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 1,3 milj. EUR
Evaluointi Women Peace Security Nepal Mid Term Evaluation 2016

loading map - please wait...

UN Women/Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminen 27.692016, 85.321471 UN Women/Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminenUN Women Nepal Country Office (Ajo-ohjeet)

Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC)

Toimiala Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
Perus sanitaatio (maaseutu) 40%
Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 30%
Hankenumero 89892106
Profiili Vesihuollon ja sanitaation yhteistyöneuvosto (Water Supply & Sanitation Collaborative Council WSSCC) on erityisesti kaikkein köyhimpien sanitaation parantamiseen ja hygieniatyöhön keskittyvä monitoimijaverkosto. WSSCC:n toiminta jakautuu maatason työhön joka rahoitetaan globaalista sanitaatiorahastosta (Global Sanitation Fund, GSF) sekä informaation tuottamiseen, kampanjointiin ja tiedottamiseen, jotka rahoitetaan Sanitation Leadership Trust Fundista (SLTF). WSSCC:n oikeudellinen isäntäorganisaatio on UNOPS. WSSCC:n työn painopiste on maaseudulla vähiten kehittyneissä maissa Afrikassa ja Aasiassa. Maatasolla WSSCC noudattaa Community Lead Total Sanitation (CLTS) -mallia. WSSCC ei rahoita käymälöiden rakentamista, vaan tähtää käyttäytymisen muutokseen jakamalla tietoa ja valistusta. Suomi on myöntänyt yleistukea WSSCC:n keskipitkän aikavälin strategian (2012-2016) toteuttamiseen 1 MEUR vuosittain vuodesta 2012 alkaen. Suomen rahoituskaudella WSSCC:n keskeisiä tuloksia ovat olleet avoimeen maastoon ulostamisen väheneminen maaohjelmamaissa sekä kuukautishygieniaan liittyvä politiiikkatyö. Esitetään, että Suomi myöntää WSSCC:lle 500 000 euroa yleistukea keskipitkän aikavälin strategian toteuttamiseen vuodelle 2016, vuoden 2016 määrärahoista. http://wsscc.org/
Kesto 2012-2016
Kohdealue Erittelemätön
Toteuttaja Water Supply & Sanitation Collaborative Council WSSCC
Kokonaisrahoitus 1 000 000 € (2012-2016)

500 000 € (2016)

Evaluointi Water Supply Sanitation Collaborative Council Mid Term Review 2016

loading map - please wait...

Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC) 46.219662, 6.136819 Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC)Water Supply & Sanitation Collaborative Council, Geneve, Sveitsi (Ajo-ohjeet)

UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen

Toimiala Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
Ihmisoikeudet 30%
Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 40%
Hankenumero 66014218
Profiili Suomi haluaa osallistua YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta Nepalin oikeusvaltion vahvistamiseen ja oikeuden saatavuuden edistämiseen. Ohjelman toteutuksessa päävastuu on Nepalin korkeimmalla oikeudella ja oikeusministeriöllä. Nepalin kansallinen ihmisoikeuskomissio ja kansalaisjärjestöt osallistuvat ohjelman toimeenpanoon. Ohjelma täydentää Suomen tukea rauhan ja oikeuden alalla Nepalissa sillä se kohdentaa toimia nimenomaan ”perinteisille” oikeusvaltion vahvistamisen aloille. Hankkeeseen osallistuminen nähdään pitkän tähtäimen sitoumuksena (vähintään ohjelman kesto 5 vuotta). Hankkeen ruohonjuuritason osallistava lähestymistapa tukee haavoittuvimpien ryhmien parempaa oikeuden saantia. Vaikka perustuslakiprosessi on edelleen kesken, voidaan paikallistasolla vahvistaa olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa, tuomioistuinten toimintaa, oikeusapua ja kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja palveluista. Laillisten oikeuspalveluiden tarjoamisella syrjäytyneille ryhmille halutaan taata tasa-arvoiset oikeudelliset palvelut kaikille. Oikeusministeriö on vastuussa oikeusapujärjestelmän kehittämisestä ja lainsäädännöstä, joka tällä hetkellä ei vastaa kansainvälisiä standardeja. Nepalissa on tarve parantaa oikeuden saatavuutta erityisesti seksuaalirikosten ja kastiin perustuvan syrjinnän uhriksi joutuneille. Tavoitteena on kehittää sosiaalisen oikeusavun palveluita, joiden kautta uhreille tarjotaan mahdollisuus turvakotiin, lastensuojeluun ja neuvontaan. Suomen lisäksi ohjelman rahoitukseen osallistuvat Norja ja myöhemmin Tanska. UNDP:n ohjelman kokonaisbudjetti vuosina 2013-2017 on arviolta USD 24 miljoonaa, josta Suomen osuus tulee olemaan MEUR 5,8 vuosina 2014-2017.
Kesto 2014-2017
Kohdealue Nepal
Toteuttaja UNDP Nepal
Kokonaisrahoitus 5 400 000 €
Evaluointi UNDP Rule of Law Human Rights Nepal Mid Term Review 2016

loading map - please wait...

UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen 27.680524, 85.316058 UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminenUNDP Nepal (Ajo-ohjeet)

UNODC, alueellinen huumeidenvastainen ohjelma 2011-2014, Afganistan ja naapurimaat

Toimiala Huumevalvonta ja -valistus 90%
HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 10%
Hankenumero 68800002
Profiili Suomi tukee UNODC:n alueellista huumeidenvastaista ohjelmaa (Regional Programme for Promoting Counter Narcotics Efforts in Afghanistan and Neighbouring Countries 2011-2014) joka edistää Afganistanin ja sen naapurimaiden (Iran, Kazakstan, Kirgisia, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) kykyä yhdessä torjua huumeista ja siihen liityvästä rikollisuudesta johtuvaa epävakauttavaa vaikutusta. Hankkeella edistetään uusien lähestymistapojen rakentamista, vahvistetaan olemassa olevia ratkaisumalleja ja lisätään alueen toimijoiden kapasiteettia toimia tehokkaammin huumeita ja huumekauppaa vastaan. Huumekaupan globaali luonne tuo monia kerrannaisvaikutuksia paitsi alueen maille myös koko kansainväliselle yhteisölle, Suomi mukaanlukien. Rajat ylittävän huumekaupan torjunta edellyttää koordinoituja alueellisia ja kansainvälisiä toimia, mikä on todettu YK:n päätöslauselmissa ja kansainvälisissä konferensseissa. UNODC:n hanke tehostaa alueen maiden ja toimijoiden yhteistyötä yhteisen huumeongelman ratkaisemisessa. Huumeidenvastainen toiminta ei ole erillinen kysymys, vaan se liittyy myös laajempiin kehityskysymyksiin, turvallisuuden ja vakauden lisäämiseen ja hyvän hallinnon vahvistamiseen ja talouskasvun mahdollistamiseen Afganistanissa ja laajemmin alueella. Hankkeen edunsaajina ovat paitsi alueen valtioiden asukkaat, myös laajempi kansainvälinen yhteisö. Hankkeessa otetaan huomioon haavoittuvien ryhmien (kuten naiset, nuoret, pakolaiset ja vangit) tarpeet.
Kesto 2011-2014
Kohdealue Afganistan ja naapurimaat
Toteuttaja UNODC
Kokonaisrahoitus 1 000 000 €
Evaluointi UNODC Narcotics Afghanistan Regional Mid Term Evaluation 2015

loading map - please wait...

UNODC, alueellinen huumeidenvastainen ohjelma 2011-2014, Afganistan ja naapurimaat 28.594309, 77.180489 UNODC, alueellinen huumeidenvastainen ohjelma 2011-2014, Afganistan ja naapurimaatUnited Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Regional Office for South Asia (Ajo-ohjeet)

Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGE

Toimiala Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 40%
Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%
Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 20%
Hankenumero 89892239
Profiili UNEP:n, UNDP:n, ILO:n, UNIDO:n ja UNITAR:n kumppanuusaloite (Partnership for Green Economy, PAGE) vihreän talouden edistämiseksi auttaa maita luomaan inklusiivisia vihreän talouden politiikkoja. Tätä kautta pyritään saavuttamaan tasa-arvoinen ja kestävä kansallisten talouksien muutos, mikä mahdollistaisi köyhyyden vähentämisen ja säällisten työpaikkojen luomisen naisille ja miehille ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tähän pyritään muuttamalla investointeja ja politiikkoja suosimaan puhtaita teknologioita, puhdasta energian tuotantoa ja resurssitehokasta infrastruktuuria sekä edistämällä hyvää hallintoa ja henkilöstön koulutusta. PAGE tukee osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta luomalla kehitysmaissa sellaisia toimintaympäristöjä ja politiikkoja, jotka edistävät vastuullista yritystoimintaa ja ihmisarvoisia työpaikkoja. Tavoitteena on luoda kehitysmaihin rakenteita, verkostoja ja politiikkatoimia, joiden turvin ne voivat ottaa omistajuutta vihreän inklusiivisen talouden jatkuvuudesta vuoden 2020 jälkeen. Aloite edistää erityisesti kehityspoliittisen selonteon painopiste II:n tavoitteita, mutta myös luonnonvarojen kestävämpää käyttöä ja energian tuotannon kestävöittämistä painopiste IV:n mukaisesti. PAGE toimii tällä hetkellä 13 maassa ja tavoitteena on saavuttaa 20 maata vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi PAGE toimii globaalisti tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi vihreästä taloudesta. PAGEsta tehdyn väliarvion mukaan sen toiminta on relevanttia ja tuloksellista ml. Agenda 2030 ja ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamisen tukena kehitysmaissa. Suomen ensimmäisellä rahoituskaudella 2013-2016 PAGE on tukenut 11 maata sekä toiminut globaalisti vihreän talouteen liittyvän osaamisen edistämiseksi. Suomi tuki aloitetta 1,3 MEUR:illa vuosina 2013-2016. Nyt haetaan jatkorahoitusta 2 MEUR kaudelle 2017-2021, mistä 500 000 euroa on KEO-60:n vuoden 2017 määrärahasta ja 1,5 MEUR KEO-60:n vuoden 2017 valtuuksista.
Kesto 2013-2021
Kohdealue Erittelemätön
Toteuttaja UNEP, UNDP, ILO, UNIDO, UNITAR
Kokonaisrahoitus 1 300 000 € (2013-2016)

2 000 000 € (2017-2021)

Evaluointi UN PAGE Green Economy Mid Term Evaluation 2017

loading map - please wait...

Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGE -1.233511, 36.815186 Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGEUNEP Headquarters, Nairobi, Kenia (Ajo-ohjeet)

Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa – Syyrian jälleenrakennusrahasto

Toimiala Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu) 40%
Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
Sähkönsiirto ja -jakelu 30%
Hankenumero 57300408
Profiili Syyrian jälleenrakennusrahaston perimmäisenä tavoitteena on toimia tehokkaana mekanismina syyrialaisten perustarpeiden takaamiseksi, maan jälleenrakentamiseksi sekä lievittää inhimillistä kärsimystä. Rahastosta myönnetään rahoitusta Syyrian oppositiokoalition hyväk-symille hankkeille peruselinolojen kohentamiseksi (ruoka, vesi, ener-gia, terveydenhuolto) ja aloittaa jälleenrakennus niiltä osin kuin se on mahdollista. Tukea ei suunnata itse oppositiokoalition toimintaan. Toimijoina rahoitettavissa hankkeissa voivat olla syyrialaisten sivii-lien muodostamat paikallisneuvostot, peruspalveluita tuottavat tahot, kansalaisjärjestöt, INGOt ja muita koalition hyväksymiä tahoja. Saksalainen kehityspankki KfW on teknisesti vastuussa rahaston toiminnasta. Rahaston toimintaan liittyy riskejä, joita on tässäkin esityksessä arvioitu. Riskitkin huomioiden katsomme että rahaston tuoma lisäarvo peruspalveluiden edellytysten kehittämiseksi on tervetullut elementti syyrialaisten auttamiseksi nykyisessä tilanteessa. Rahasto aloittaa toimintansa alkusyksystä 2013. Suomen rahoitukseksi esitetään 3 miljoonaa euroa.
Kesto 2013-
Kohdealue Syyria
Kokonaisrahoitus 3 000 000 €

loading map - please wait...

Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa - Syyrian jälleenrakennusrahasto 33.466103, 36.276855 Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa - Syyrian jälleenrakennusrahastoSyyria (Ajo-ohjeet)

UNESCOn hanke ilmaisunvapauden tukemiseksi

Toimiala
Hankenumero
Profiili Hankkeen tavoitteena on tukea ilmaisunvapauden ja vapaan, itsenäisen ja monitahoisen median pyrkimyksiä edistää demokraattista transitiota ja kehitystä, kansalaisten osallistumista, ihmisoikeuksien kunnioitusta ja kestävää rauhaa Egyptissä, Libyasssa, Marokossa, Tunisiassa, Syyriassa ja Jemenissä. Hankkeen aktiviteeteilla 1) tuetaan ilmaisun-, lehdistö- ja informaatiovapauksia edistävien laki- ja säädösrakenteiden vahvistamista, 2) ammatti- ja kansalaistoimittajien, bloggaajien turvallisuutta kehitetään ja heitä vastaan tehtyjen rikosten rankaisemattomuutta vastaan taistellaan, 3) kasvatetaan journalistista kapasiteettia, tähän kuuluu myös turvallisten ATK-taitojen kehittäminen, 4) edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeuden saralla sekä valtavirtaistamalla että spesifisin toimin ja 5) perustetaan kaksi nuorten informaatiokeskusta syyrialaisille nuorille, jotka ovat maanpaossa Jordaniassa ja Libanonissa.
Kesto 2013-2016
Kohdealue Egypti, Libya, Marokko, Syyria, Tunisia ja Jemen
Toteuttaja UNESCO
Kokonaisrahoitus 2 340 000 €
Evaluointi UNESCO Freedom Expression Middle East Final Evaluation 2016

loading map - please wait...

UNESCOn hanke ilmaisunvapauden tukemiseksi 48.849399, 2.306356 UNESCOn hanke ilmaisunvapauden tukemiseksiUNESCO (Ajo-ohjeet)

Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus (CCD), Pohjois-Afrikka

Toimiala Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%
Hankenumero 86601002
Profiili Hankkeen tavoitteena on tukea YK:n aavikoitumisentorjuntasopimuksen toimeenpanoa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Viidennen vaiheen (2012-2016) painopiste on sopimuksen kymmenvuotissuunnitelman kolmessa strategisessa tavoitteessa; kuivien alueiden asukkaiden elinolojen kohentaminen, kuivuudesta kärsivien ekosysteemien tilan kohentaminen sekä kumppanien ja resurssien mobilisointi kuivien alueiden kehityksen tueksi. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan katalysoivasti sen kuudessa kohdemaassa (Marokko, Algeria, Tunisia, Libanon, Jordania ja mahdollisesti Syyria). Ohjelma antaa kohdemaille neuvontaa, teknistä apua ja siemenrahoitusta (catalytic funding) neljän komponentin avulla; 1. kuivien alueiden kehityshaasteiden integroimiseksi osaksi kansallista suunnittelua ja kansainvälistä agendaa, 2. kuivien alueiden asukkaiden elinkeinomahdollisuuksien lisäämiseksi, 3. luonnonvarojen kestävään hallinnointiin ja 4. sukupuolten välisen tasa-arvon ja kuivien alueiden naisten oikeuksien edistämiseksi. Lisäksi läpileikkaavana tavoitteena on etelä-etelä -yhteistyön lisääminen. Suomen rahoitus neljälle vuodelle on 3 000 000 euroa.
Kesto 2012-2016
Kohdealue Marokko, Algeria, Tunisia, Libanon, Jordan, Syyria
Toteuttaja UNDP / YK:n Kehitysohjelma
Kokonaisrahoitus 3000 000 €
Evaluointi UN Convention Combat Desertification North Africa Final Evaluation 2016

loading map - please wait...

Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus (CCD), Pohjois-Afrikka 33.897383, 35.503188 Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus (CCD), Pohjois-AfrikkaUNDP Global Policy Centre on Resilient Ecosystems and Desertification (Ajo-ohjeet)

Syrian Voices -rauhanvälityshanke, Euroopan rauhaninstituutti (EIP)

Toimiala Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%
Hankenumero 57300422
Profiili Hankkeen päämääränä on edistää Syyrian rauhanponnisteluja fasilitoimalla eri tasoisia dialogiprosesseja ja tukemalla YK:n Syyria erityisedustaja Staffan de Misturan työtä. EIP on erittäin hyvin asemoitunut rauhanvälityksen raiteiden väliin ja pystyy tuomaan todellista lisäarvoa sekä YK-raiteelle että eri track 2 -toimijoiden työlle. Hanke täydentää hyvin Suomen olemassa olevia Syyrian rauhanrakennuksen tukihankkeita. Hankkeen 2 -vaiheen hankenumero on 57300422.
Kesto
Kohdealue Syyria
Toteuttaja Euroopan rauhaninstituutti
Kokonaisrahoitus 400 000 €
Evaluointi Syrian Voices Syria Final Evaluation 2016

loading map - please wait...

Syrian Voices -rauhanvälityshanke, Euroopan rauhaninstituutti (EIP) 50.846557, 4.372952 Syrian Voices -rauhanvälityshanke, Euroopan rauhaninstituutti (EIP)European Institute of Peace (EIP) (Ajo-ohjeet)

Krimin alueen vakaan kehityksen edistäminen

Toimiala Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%
Hankenumero 86501101
Profiili Hankkeen avulla on edistetty v. 2009 alkaen Krimin alueen vakaata kehitystä vahvistamalla konfliktin ehkäisyn mekanismeja ja kapasiteettia koulutuksen, tutkimuksen ja poliittisen vuoropuhelun keinoin. Edellisen vaiheen hankenumero: 865 011 01 ja Toteutuksesta vastaa kansainvälinen kansalaisjärjestö PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania). Ukrainaan kuuluva Krimin niemimaa on konfliktiherkkää aluetta, jonka erityispiirteenä on etninen monimuotoisuus. Alueen kolmen suurimman väestöryhmän eli venäläisten, ukrainalaisten ja tataarien välillä on jännitteitä, jotka uhkaavat paitsi Krimin alueen, myös koko Mustanmeren alueen vakautta. Keskeisimmät kiistakysymykset liittyvät kieleen, maanomistukseen ja geopolittiseen identiteettiin. Hankkeen avulla on onnistuttu edistämään eri ryhmien välistä vuoropuhelua järjestämällä mm. vuosittain useita eri väestö- ja asiantuntijaryhmien välisiä keskustelutilaisuuksia kiistakysymyksiin liittyen. Hanke on myös tuottanut runsaasti tutkimustietoa päätöksenteon ja keskustelujen tueksi. Yhtenä konkreettisena tuloksena ollaan aloittamassa monikielisen opetuksen pilotointia Krimin alueen kouluissa ja päiväkodeissa. Hankkeeseen on osallistunut Krimin alueen, Ukrainan, Venäjän, EU:n, Turkin ja muiden Mustanmeren alueen maiden asiantuntijoita ja muita intressitahoja. Suomesta mukana ovat olleet mm. eri yliopistot, Ahvenanmaan rauhaninstituutti ja CMI. Suomi tuki hankkeen ensimmäistä vaihetta 199 663 eurolla v. 2009-2010 sekä toista vaihetta 1 milj. eurolla v. 2011-2013. Vuonna 2014 hanketta rahoitetaan 300 000 eurolla. Tämän jälkeen hankkeen keskeisten toimintojen on tarkoitus jatkua paikallisella rahoituksella.
Kesto 2014
Kohdealue Ukraina
Toteuttaja Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR)
Kokonaisrahoitus 300 000 € (1 200 000 € vuosina 2009-2013)
Evaluointi Crimea Policy Dialogue Final Evaluation 2016

loading map - please wait...

Krimin alueen vakaan kehityksen edistäminen 46.770264, 23.572315 Krimin alueen vakaan kehityksen edistäminenPeace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR) (Ajo-ohjeet)