Category: Monenkeskinen yhteistyö

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Suomen taloudellinen tuki 2012 7 milj. EUR
Tehtävä UNHCR:n päätehtävänä on pakolaisten suojelu ja avustaminen. Ratkaisuja pakolaisuuteen etsitään kolmen ns. pysyvän ratkaisun avulla, jotka ovat vapaaehtoinen paluumuutto, paikallinen tai alueellinen integraatio ja pakolaisten uudelleensijoittaminen. Järjestö pyrkii myös vaikuttamaan pakolaisongelmien syihin ja ennaltaehkäisemään niiden vaikutuksia. Järjestön mandaatin mukaisesti suurin osa sen rahoituksesta suuntautuu rajat ylittäneisiin pakolaisiin, mutta järjestö auttaa myös maansisäisiä pakolaisia, joiden suhteellisen osuus ja merkitys on jatkuvasti kasvanut.
Suomen painopisteet

Yleisavustus. Tiedot Suomen operaatiokohtaisesta rahoituksesta löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja www.unhcr.org

loading map - please wait...

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 46.220968, 6.140563 YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)Rue de Montbrillant 94, Geneva, Switzerland (UNHCR) (Ajo-ohjeet)

YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

Suomen taloudellinen tuki 2012 4,5 milj. EUR
Tehtävä Edistää palestiinalaispakolaisten hyvinvointia, tukea pakolaisyhteisöjen omatoimisuutta ja tarjota koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluja 4,8 miljoonalle rekisteröityneelle palestiinalaispakolaiselle Lähi-idässä.
Suomen painopisteet Yleisavustus. Suomi näkee palestiinalaisväestön ja

palestiinalaispakolaisten elinolojen parantamisen erittäin tärkeänä alueen vakauttamisen kannalta.

Lisätietoja www.unrwa.org

loading map - please wait...

YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 31.948773, 35.832006 YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)UNRWA Jordan Field Office, Amman, Jordan (Ajo-ohjeet)

YK:n keskitetty hätäapurahasto / Central Emergency Response Fund (CERF)

Suomen taloudellinen tuki 2012 6,5 milj. EUR
Tehtävä Edistää ihmishenkiä pelastavaa varhaista toimintaa, nopeuttaa reagointia kiireellisiin tarpeisiin ja vahvistaa humanitaarista avustustoimintaa. Tarkoitus on nopeuttaa avustustoiminnan käynnistymistä humanitaaristen kriisien alkuvaiheissa.
Suomen painopisteet CERF on osoittautunut yhdeksi YK-järjestelmän tehokkaimmista rahoitusinstrumenteista. Suomi tukee rahaston tavoitetta tehostaa humanitaarista toimintaa edelleen.
Lisätietoja cerf.un.org

loading map - please wait...

YK:n keskitetty hätäapurahasto / Central Emergency Response Fund (CERF) 40.749172, -73.968287 YK:n keskitetty hätäapurahasto / Central Emergency Response Fund (CERF)United Nations Organisation, United Nations Plaza, New York, NY, United States (Central Emergency Response Fund- CERF) (Ajo-ohjeet)

YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Suomen taloudellinen tuki 2012 3 milj. EUR
Tehtävä Kansainvälisen yhteisön ja varsinkin YK-järjestelmän humanitaarisen toiminnan koordinointi ja resurssien suuntaamisesta vastaaminen katastrofi- ja konfliktitilanteissa. Lisäksi tehtävänä on edistää jatkumoa hätäavusta jälleenrakennukseen ja kehitykseen. OCHA:lla on myös johtava rooli humanitaarisen reformin toimeenpanossa.
Suomen painopisteet Suomen tuki on yleisavustus OCHA:lle. OCHA koordinoi YK-järjestöjen tarvearviot, julkistaa järjestöjen yhteiset vetoomukset rahallisen tuen saamiseksi hätäaputyölle, järjestää tukijoiden kokoukset ja seurantatoimet, seuraa vetoomusten tuloksena saatujen varojen tilannetta ja julkaisee raportteja, joiden avulla avustajat ja muut pidetään tilanteesta ajan tasalla.
Lisätietoja ochaonline.un.org

loading map - please wait...

YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 46.222820, 6.139067 YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Place des Nations, Pâquis-Nations, Switzerland (Ajo-ohjeet)

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea / International Committee of the Red Cross (ICRC)

Suomen taloudellinen tuki 2012 1 milj. EUR
Tehtävä

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on järjestö, jolla on valtioiden sille Geneven sopimuksilla antama erityinen kansainvälinen valtuutus toimia konfliktitilanteissa. Komitea tarkkailee jatkuvasti sotien ja selkkausten luonnetta ja pyrkii aikaansaamaan parannuksia voimassa oleviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksiin. Järjestö myös avustaa ja suojelee konfliktien uhreja.

Suomen painopisteet Yleisavustus
Lisätietoja www.icrc.org

loading map - please wait...

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea / International Committee of the Red Cross (ICRC) 46.227738, 6.137463 Punaisen Ristin kansainvälinen komitea / International Committee of the Red Cross (ICRC)International Committee of the Red Cross (ICRC), Avenue de la Paix, Geneva, Switzerland (Ajo-ohjeet)

Kansainvälinen strategia katastrofiriskien vähentämiseksi / International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

Suomen taloudellinen tuki 2012 1 milj. EUR
Tehtävä YK:n ISDR-sihteeristön päätehtävänä on tukea vuonna 2005 hyväksytyn Hyogon toimintaohjelman toimeenpanoa. Toimintaohjelma on kansainvälisen yhteisön yhteinen viitekehys luonnonkatastrofien aiheuttamien riskien vähentämiseksi (DRR). Sihteeristön työ painottuu luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyn sisällyttämiseen ilmastonmuutossopeuttamistoimiin, investointien lisäämisen kautta riskien vähentämiseen, katastrofeille vähemmän riskialttiiden koulujen ja sairaaloiden kehittämiseen sekä kansainvälisen DRR-järjestelmän vahvistamiseen.
Suomen painopisteet Yleisavustus
Lisätietoja www.unisdr.org

loading map - please wait...

Kansainvälinen strategia katastrofiriskien vähentämiseksi / International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) 46.220180, 6.139222 Kansainvälinen strategia katastrofiriskien vähentämiseksi / International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)Rue de Varembé 9-11, 1202 Geneva, Switzerland (UNISDR) (Ajo-ohjeet)

Humanitaarisen miinatoiminnan avustukset / Support to Humanitarian Mine Action

Suomen tuki eri maissa toteutettaviin miinatoimintahankkeisiin vuonna
2012 on yhteensä 5,5 milj. EUR.
Kirkon Ulkomaanapu: yht. 800 000 EUR (Angola 450 000 EUR ja
Kambodža 350 000 EUR)
Suomen taloudellinen tuki 2012 Kansainvälinen Punainen Risti: yht. 500 000 EUR (Tsad 150 000 EUR, Laos & Kambodža 250 000 EUR ja Etelä-Sudan 100 000 EUR)
HALO Trust: yht. 2,4 milj. EUR (Afganistan 700 000 EUR, Angola 450 000 EUR, Kambodža 1 milj. EUR ja Somalia 250 000 EUR)
UNMAS: yht. 1,6 milj. EUR (Afganistan 800 000 EUR ja yleisavustus 800 000 EUR)
GICHD: yht. 200 000 EUR yleisavustus
Rahoittamalla humanitaarista miinatoimintaa Suomi pyrkii tukemaan maan omaa kehitystä. Humanitaarisen miinatoiminnan avulla edistetään mm. maaseutukehitystä vapauttamalla viljelyskelpoista maata hyötykäyttöön, pakolaisten paluumuuttoa sekä tuetaan miinojen uhreja.
Tehtävä
Humanitaarinen miinatoiminta tukee eri avun muotojen yhteen niveltämistä luodessaan edellytyksiä varhaiselle toipumiselle, jälleenrakennukselle ja pidemmän aikavälin kehitykselle.

loading map - please wait...

Humanitaarisen miinatoiminnan avustukset / Support to Humanitarian Mine Action 46.226467, 6.136529 Humanitaarisen miinatoiminnan avustukset / Support to Humanitarian Mine ActionInternational Red Cross and Red Crescent Museum, Avenue de la Paix, Geneva, Switzerland (Ajo-ohjeet)

YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP)

Suomen taloudellinen tuki 2012 3,4 milj. EUR
Tehtävä UNEP:n tehtävänä on olla johtava globaalien ympäristökysymysten hoitaja, edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä, tuottaa tieteellistä ympäristötietoa päätöksenteon tueksi sekä toimia uusien kansainvälisten ympäristösopimusten neuvottelujen käynnistämisessä ja jo olemassa olevien sopimusten toimeenpanon tukemisessa. UNEP:n strategian prioriteetteja ovat ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit ja ympäristöön liittyvät konfliktit, ekosysteemihallinta, ympäristölainsäädäntö- ja hallinto, haitalliset aineet ja vaaralliset jätteet sekä kestävät kulutus- ja tuotantotavat.
Suomen painopisteet Suomi pyrkii UNEP:n toiminnan, aseman ja tuloksellisuuden vahvistamiseen. Painopisteinä ovat UNEP:n muuttaminen YK:n erityisjärjestöksi, ympäristö- ja turvallisuustyö sisältäen ympäristöön liittyvän konfliktien jälkeisen toiminnan, kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanon edistäminen kehitysmaissa ja näiden sopimusten synergiatyön vahvistaminen.

loading map - please wait...

YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP) -1.232315, 36.815615 YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP)United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya (Ajo-ohjeet)

YK:n metsäfoorumi UNFF / Trust Fund United Nations Forum on Forests (UNFF)

Suomen taloudellinen tuki 2012 100 000 EUR
Tehtävä YK:n metsäfoorumi UNFF toimii kansainvälisen metsäpolitiikan hallitusten välisenä forumina. UNFF:n Trust Fundin kautta tuetaan vapaaehtoisin avustuksin kehitysmaiden asiantuntijoiden tietämyksen hyödyntämistä foorumin työssä ja kehitysmaiden näkemysten ja tarpeiden huomioon ottamista kansainvälisessä metsäpolitiikassa.
Suomen painopisteet Kehitysmaiden osallistumisen tukeminen UNFF:n työohjelman toimeenpanoon 2010-2015.

loading map - please wait...

YK:n metsäfoorumi UNFF / Trust Fund United Nations Forum on Forests (UNFF) 40.753144, -73.967900 YK:n metsäfoorumi UNFF / Trust Fund United Nations Forum on Forests (UNFF)Un Plaza, United Nations Plaza, New York, NY, United States (The United Nations Forum on Forests Secretariat DC2-2301, Two UN Plaza, New York, NY 10017, USA) (Ajo-ohjeet)

YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmistelut / UN Conference on Sustainable Development (UNCSD2012)

Suomen taloudellinen tuki Yhteensä 530 000 EUR vuosina 2010-2012
Tehtävä YK:n kestävän kehityksen konferenssi UNCSD (Rio+20) järjestettiin kesäkuussa 2012 Rio de Janeirossa. Konferenssin tavoitteena oli sitouttaa jäsenmaat kestävään kehitykseen, arvioida aiempien konferenssien tulosten toimeenpanoa ja luoda uusia ratkaisuja tulevaisuutta varten. Konferenssin kaksi teemaa olivat vihreä talous ja kestävän kehityksen institutionaalinen rakenne.
Suomen painopisteet

Suomi tuki konferenssin valmisteluja ja kehittyvien maiden osallistumista prosessiin.

loading map - please wait...

YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmistelut / UN Conference on Sustainable Development (UNCSD2012) 40.749132, -73.967106 YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmistelut / UN Conference on Sustainable Development (UNCSD2012)United Nations Secretariat Building, East 42nd Street, New York, NY, United States (Division for Sustainable Development Department of Economic and Social Affairs) (Ajo-ohjeet)