Category: Monenkeskinen yhteistyö

Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahasto

Toimiala Vesihuolto ja sanitaatio – suuret järjestelmät 80%
Vesipolitiikka ja -hallinto 20%
Profiili Maailmanpankin PID MDTF-yhteisrahaston kautta tuetaan infrastruktuurihankkeita ja -ohjelmia miehitetyn Palestiinalaisalueen vesi, kunnallis- ja energiasektoreilla. Rahaston kehitystavoitteena on turvata kaikille palestiinalaisille elintärkeät infrastruktuuripalvelut parantamalla niiden kattavuutta, laatua ja kestävyyttä Länsirannalla ja Gazassa. Rahaston kautta annetaan taloudellista ja teknistä tukea palestiinalaishallinnolle infrastruktuurin kehittämiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen sekä institutionaaliseen kehittämiseen. Suomen rahoittaman toiminnan tavoitteena on ennen kaikkea laadukkaampi ja kestävämpi vesi- ja jätevesihuolto. Kesän 2014 Gazan sota aiheutti valtavat tuhot alueen infrastruktuurille ja merkitsi Gazan hankkeiden aloittamista osittain uudelleen huomattavasti alentuneesta lähtötasosta. Vuonna 2014 Suomen tuki ohjattiin Gazaan. Gazan vesiverkon kunnostus onnistui erittäin hyvin; vesisektorin hätäapuikkunan kautta oli mahdollista saattaa 1,7 miljoonaa ihmistä veden piiriin (Gazassa asuu yhteensä n. 1,9 miljoonaa ihmistä). Suomen tuki on 3,65 miljoonaa euroa vuosina 2015 -2016.
Kesto 2012-2016
Kohdealue Palestiinalaisalueet
Kokonaisrahoitus

3 650 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahasto 31.651336, 34.716797 Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahastoPalestiinalaisalueet (Ajo-ohjeet)

Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahasto

Toimiala Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 33%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 33%
Työpolitiikka ja työvoimahallinto 34%
Profiili Maailmanpankki on perustanut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen teknisen avun rahaston – MENA Multi-Donor Trust Fundin. Rahastosta tarjotaan rahoitusapua vahvistamaan hallintoa, edistämään sosiaalisen ja taloudellisen syrjimättömyyden periaatteita, luomaan uusia työpaikkoja ja tukemaan kestävää kasvua. Läpileikkaavina teemoina ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, alueellinen integraatio ja yksityisen sektorin toimintaedellytysten edistäminen. Rahastosta rahoitetaan kahdentyyppistä toimintaa – teknistä tukea ja tietotaidon parhaiden käytäntöjen jakamista. Tekninen tuki voi kohdistua mm. identifikaatio- ja valmisteluvaiheisiin, hankkeiden toteuttamista helpottavan tutkimus- ja analyysitiedon tuottamiseen, institutionaalisen kapasiteetin vahvistamiseen ja tiedonhallinnan, monitorointi- ja evaluaatiotoiminnan kehittämiseen. Tietotaidon jakamisessa tullaan painottamaan mm. etelä-etelä tiedonvaihtoa, temaattisiin painopisteisiin liittyvien konferenssien ja työpajojen järjestämistä, sidosryhmien väliseen dialogiin kannustamista ja MENA- ja OECD-maiden instituutioiden välisen yhteistyön lisäämistä. Hanketoiminnassa tulee korostumaan valtionlaitosten ja yksityissektorin lisäksi kansalaisyhteiskunta – myös esimerkiksi kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, kauppakamarit voivat tuoda hankealoitteita rahastosta tuettavaksi. Rahastosta rahoitettavien hankkeiden tulee selkeästi kohdistua meneillään oleviin muutosprosesseihin. Rahasto täydentää ja koordinoi Maailmanpankin kaikkien olemassa olevien rahastojen ja aktiviteettien toimintaa. Uusi rahasto koordinoidaan myös kaikkien kansanvälisten toimijoiden kesken. Suomi tulee osallistumaan johtoryhmään, jonka keskeisimpiä tehtäviä ovat strateginen ohjaus ja rahaston toiminnan ja tulosten arviointi. Rahaston kooksi on suunniteltu 20 – 25 miljoonaa dollaria sen neljävuotiseksi toiminta-ajaksi. Suomen rahoitusosuus 800 000 euroa.
Kesto 2012-2017
Kohdealue Lähi-itä, Pohjois-Afrikka
Kokonaisrahoitus

800 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahasto 32.826519, -4.394531 Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahastoLähi-itä, Pohjois-Afrikka (Ajo-ohjeet)

FAO/Forest & Farm Facility

Toimiala Metsätalouden kehittäminen 100%
Profiili Forest and Farm Facility (FFF) on vuonna 2012 perustettu kumppanuusohjelma, jota hoitaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) yhteistyössä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja International Institute for Development and Environment (IIED) kanssa. FFF osallistaa pientilallisten, naisten, yhteisöjen ja alkuperäiskansojen tuottajajärjestöjä heitä koskeviin, metsä- ja maaseutuympäristöihin liittyvään päätöksentekoon ja rahoitusratkaisuihin. FFF pyrkii vahvistamaan sidosryhmien ja hallituksen yhteisiä, useampia sektoreita edustavia politiikkafoorumeita ja yhteyksiä paikallis- ja kansallisella tasolla. FFF edistää paikallisyhteisöjen ja maanviljelyalan järjestöjen investointikapasiteettia kestävään maa- ja metsätalouteen sekä kestävän metsätalouden harjoittamista ja kehittämistä, mikä parantaisi pientuottajien, naisten ja alkuperäiskansayhteisöjen tulotasoa ja ruokaturvaa. Lisäksi ohjelman kautta halutaan vahvistaa yhteyttä paikallistason tietämyksen ja kokemuksen sekä kansallisen ja globaalitason agendan ja aloitteiden välillä. FFF:ssa katsotaan kokonaisvaltaisesti metsien ekosysteemipalveluiden, köyhyyden vähentämisen, ruokaturvan ja ilmastonmuutoksen vaikutusten välisiä yhteyksiä. Sen voidaankin katsoa olevan hyvin kestävän kehityksen Agenda 2030:n edellyttämän integroidun lähestymistavan mukainen. Kehitysmaissa olemassa oleville voimavaroille rakentaminen antaa mahdollisuuden kestävien tulosten aikaansaamiselle. Maatason toimintaa on tällä hetkellä 10 maassa: Bolivia, Gambia, Guatemala, Kenia, Liberia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sambia ja Vietnam. Tuella haetaan yhteisvaikutuksia maissa, joissa Suomella on kahdenvälistä kehitysyhteistyötä. Tuloksia eri maissa ovat olleet mm. pientuottajien järjestäytymisen avittama tuottajahintojen nousu; tuottajien ja sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistuminen; useampien naisten nousu tuottajajärjestöjen johtotehtäviin; toimivien liikesuunnitelmien aikaan saaminen sekä yhteisöjen maanomistusoikeuksien tunnustaminen. FFF on myös tukenut kansallisten ohjelmien valmisteluprosessia useissa maissa ja antanut mahdollisuuden koulutukseen ja vertaisoppimiseen sekä maa- että aluetasolla. FFF:n kokonaisvaltaista tuloksellisuutta arvioidaan seuranta- ja oppimiskehikon kautta. Vuonna 2016 toteutettiin FFF:n väliarviointi, joka oli FFF:lle hyvin myönteinen. Suomen tuki FFF:lle vuonna 2016 on 700 000 euroa.
Kesto 2012-
Kohdealue Bolivia, Gambia, Guatemala, Kenia, Liberia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sambia ja Vietnam
Kokonaisrahoitus

700 000 (2016)

Evaluointi

loading map - please wait...

FAO/Forest & Farm Facility -18.051867, -63.984375 FAO/Forest & Farm FacilityBolivia, Gambia, Guatemala, Kenia, Liberia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sambia ja Vietnam (Ajo-ohjeet)

Kirgisian kalastussektorin kestävä kehittäminen ja Issyk-Kul -järven ekologisen tilan tutkimus

Toimiala Ympäristötutkimus 40%
Kalatalouspolitiikka ja -hallinto 30%
Kalatalouden kehittäminen 30%
Profiili FAO toteuttaa yhteistyössä Kirgisian maatalousministeriön kanssa hankkeen, jonka avulla kehitetään Kirgisian kalastussektoria. Hankkeessa koulutetaan sektorin toimijoita, edistetään alan tutkimusta ja hallintoa sekä kehitetään kalanjalostusta ja kalamarkkinointia. Suomen tuki hankkeelle 1 760 000 euroa v. 2009-2013. FAO on ollut mukana toteuttamassa useita hankkeita Kirgisian kalasektorilla, mm. ollut laatimassa kalastuksen ja kalanviljelyn kehittämisstrategiaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kalasektorin kapasiteettia ruoantuotannon, erityisesti maaseudun vähätuloisten ruokaturvan takaaminen, ja hallinnoinnin osalta sekä parantaa väestön työllisyyttä ja toimeentuloa luonnontaloudellisesti kestävällä tavalla. Hanke tähtää uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä eheyttävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen itäosaston kehitysyhteistyön puiteohjelman ”Laajemman Euroopan aloitteen” mukaisesti. Phase II Hankkeen II-vaiheessa (2014 – 2017) tavoitteena on edistää kestävän kalatalouden kehittämistä ja merkittävimpien järvien ja tekojärvien ekosysteemipalvelujen ylläpitämistä kotimaiseen kalankysyntään vastaamiseksi ja siten vahvistaa oikeutta ruokaan, elinkeinoihin ja työmahdollisuuksiin erityisesti maaseudun köyhille Kirgisiassa. Hankkeessa myös koulutetaan viranomaisia ja muita sidosryhmiä. I-vaiheessa perustettuja kalankasvattajayhdistyksiä tuetaan kalanpoikasten ja kalarehun jakeluketjujen perustamiseksi. Hankkeen II-vaiheeseen on varattu 1.480.000 euroa.
Kesto 2009-2017
Kohdealue Kirgisia
Kokonaisrahoitus

1 760 000 € (2009-2013)

1 480 000 (2014-2017)

Evaluointi

loading map - please wait...

Kirgisian kalastussektorin kestävä kehittäminen ja Issyk-Kul -järven ekologisen tilan tutkimus 40.898982, 74.619141 Kirgisian kalastussektorin kestävä kehittäminen ja Issyk-Kul -järven ekologisen tilan tutkimusKirgisia (Ajo-ohjeet)

ADB Mekongin ympäristöohjelma

Toimiala Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
Luonnon monimuotoisuus 50%
Hankenumero 79810801
Profiili Mekongin ympäristöohjelma (CEP-BCI) on yksi ADB:n Mekongin alueen taloudellisen yhteistyön ohjelmista. Ohjelman tavoitteena on vähentää köyhyyttä, vahvistaa ympäristön kestävyyttä ja sosiaalista tasa-arvoa Mekongilla. CEP on kolmivaiheinen ohjelma, joka alkoi vuonna 2006 ja päättyy 2022. Suomi on rahoittanut hanketta vuodesta 2008 lähtien. Mekongin alueen maat näkevät hankkeen teeman yhdeksi kolmesta tärkeimmästä keskiaikavälintavoitteista yhdessä ruokaturvan ja energiakysymysten kanssa. Ohjelmassa vahvistetaan maiden kapasiteettia ottaa huomioon ympäristöasiat maiden kehitysstrategioissa ja investointisuunnitelmissa. Tarkoituksena on kasvattaa kapasiteettia, joka liittyy mm. strategisten ympäristövaikutusten arviointiin (SEA) ja ympäristön tilan mittaamiseen ja seurantaan (Environmental Performance Assessment). Luonnon monimuotoisuuden suojelua edistetään perustamalla suojelukäytäviä luonnonsuojelualueiden välille ja tukemalla paikallisten kylien vaihtoehtoisia elinkeinoja näillä käytäväalueilla. Tätä komponenttia on toteutettu kansalaisjärjestöjen mm. WWF:n kanssa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja mitigaatio korostuvat hankkeen II-vaiheessa. Kylissä tehdään varautumissuunnitelmia ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä varten.
Kesto 2006-2022
Kohdealue Mekong
Kokonaisrahoitus

3 026 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

ADB Mekongin ympäristöohjelma 13.102218, 104.194336 ADB Mekongin ympäristöohjelmaMekongin alue (Ajo-ohjeet)

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Suomen taloudellinen tuki 2012 110 000 EUR (vuosiavustus)
Tehtävä MOPAN on 16 maan verkosto, joka arvioi rahoittamiensa monenkeskisten järjestöjen tehokkuutta maatasolla. Tarkoitus on saada vankkaa tietoa järjestöjen tehokkuudesta oman toiminnan tueksi sekä kehitystiedotuksen tarpeisiin, käydä vuoropuhelua arvioitavien järjestöjen ja niiden kehityskumppaneiden kanssa niin päämajoissa kuin kentällä sekä vaikuttaa tulosten soveltamiseen käytäntöjen parantamisessa.
  Verkoston jäsenillä on tavoitteena vähentää omia kahdenkeskisiä arviointejaan vastaisuudessa.
Suomen painopisteet Suomi soveltaa arviointituloksia omaan toimintaansa ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan politiikkakeskusteluun järjestöjen kanssa tarkoituksenaan kannustaa järjestöjä tehokkuutensa parantamiseen.
Lisätietoja www.mopanonline.org

loading map - please wait...

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network 48.861357, 2.270200 MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment NetworkOECD, Rue André Pascal, Paris, France (Multilateral Organisation Performance Assessment Network) (Ajo-ohjeet)

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights

Suomen taloudellinen tuki 150 000 EUR (2012-2013)
Tehtävä Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki. Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin kuuluvat mm. jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, ohjausryhmän jäsenyys Global Dryland Alliancessa, rinnakkaispuheenjohtajuus UNCTADin Eminent Persons Panelissa ja puheenjohtajuus Council of Women World Leadersissa. Lisäksi presidentillä on puhetilaisuuksia liittyen entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Tuki kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoidon aiheuttamien matka- ja kokouskulujen kattamiseen vuosina 2012­2013.
Suomen painopisteet Vaikuttaminen korkealla tasolla erityisesti naisten aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä kestävän kehityksen osalta.

loading map - please wait...

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights 40.706705, -74.006417 ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights125 Maiden Lane, New York, NY, United States (High-Level Task Force for the International Conference on Population and Development (ICPD) (Ajo-ohjeet)

Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa Institute

Suomen taloudellinen tuki 2012 Suomen yleistuki 1,2 milj. EUR (2011-2013) eli 400 000 EUR / vuosi, lisäksi vuonna 2011 tuki ECAS4-Afrikantutkimuskonferenssille 30 000 EUR.
Tehtävä Pohjoismainen Afrikka-instituutti on tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus, jonka tavoitteena on Afrikkaa koskevan tutkimuksen ja opiskelun edistäminen, tiedon lisääminen Afrikan ajankohtaisista aiheista sekä afrikkalaisten ja pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyö.
  Toiminta vahvistaa suomalaista, pohjoismaista ja kehitysmaalaista tutkimuskapasiteettia, edistää globaalia kumppanuutta ja tukee välillisesti kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi.
Suomen painopisteet Suomen tuki kohdennetaan tutkimukseen, seminaareihin ja konferensseihin, julkaisuihin, kirjaston toimintaan, matka- ja opintostipendeihin sekä toiminnan yleistueksi. Suomi toimii instituutin ohjelma- ja tutkimusneuvoston puheenjohtajana vuosina 2010-2012.
Lisätietoja www.nai.uu.se

loading map - please wait...

Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa Institute 59.852159, 17.626249 Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa InstituteThe Nordic Africa Institute, Villavägen, Uppsala, Sweden (Ajo-ohjeet)

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy Management

Suomen taloudellinen tuki 2012 200 000 EUR
Tehtävä Hankkeella pyritään kehityspolitiikkaan liittyvän ajankohtaisen tiedon lisäämiseen ja hyödyntämiseen Suomen ja EU:n kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. ECDPM on itsenäinen tutkimuslaitos, joka keskittyy EU:n kehityspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin, mm. EU:n ja AKT-maiden apu- ja kauppasuhteisiin.
Suomen painopisteet Tuki kostuu keskukselle myönnettävästä yleistuesta ja palvelukomponentista, jonka puitteissa ECDPM järjestää vuosittain räätälöityä koulutusta ulkoasiainministeriön tarpeisiin.
Lisätietoja www.ecdpm.org

loading map - please wait...

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy Management 50.847252, 5.692594 Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy ManagementEcdpm, Onze-Lieve-Vrouweplein, Maastricht, The Netherlands (Ajo-ohjeet)

Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Development

Suomen taloudellinen tuki 2012 90 000 EUR
Tehtävä ERD:n tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista näkökulmaa kehityskysymyksiin, edistää kehitystutkimuksen yhteyksiä päätöksentekoon ja tukea näin EU:n globaalin roolia. Hankkeen lopputuote on vuosittain julkaistava ERD-raportti.
Suomen painopisteet ERD tukee Suomen kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi sekä EU:n globaalin roolin ja eurooppalaisen kehitystutkimuskapasiteetin vahvistamiseksi.
Lisätietoja www.erd-report.eu

loading map - please wait...

Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Development 50.831264, 4.356015 Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Developmenteuropean commission headquarters, N261, Saint-Gilles, Belgium (Ajo-ohjeet)